Terms

УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА HP INSTANT INK

Последна актуализация: Декември 2020 г.

Instant Ink („Услугата“) е абонаментна услуга за доставка на касети с мастило или тонер, която дава възможност на купувача на Услугата („Вие“ или „Ваш“) да отпечатва от принтера, без да закупува касети, А СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСЕЧНА АБОНАМЕНТНА ТАКСА, НАЧИСЛЯВАНА ВЪЗ ОСНОВА НА БРОЯ СТРАНИЦИ, ДОСТЪПНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, СЪГЛАСНО ИЗБРАН ПЛАН. МЕСЕЧНИЯТ БРОЙ СТРАНИЦИ, ДОСТЪПНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ВАРИРА СПОРЕД ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС ПЛАН НА УСЛУГАТА И ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ БРОЙ ОТПЕЧАТАНИ СТРАНИЦИ ЗА МЕСЕЦА (вижте раздел 6 – Избор на план за услуга). ЩЕ БЪДЕТЕ ТАКСУВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ВАШИЯ АБОНАМЕНТ ДО НЕГОВОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ ЗА ВСЕКИ ВКЛЮЧЕН ПРИНТЕР.

ПРЕДИ ЗАКУПУВАНЕ НА УСЛУГАТА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ „УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА HP INSTANT INK“ („СПОРАЗУМЕНИЕТО“) И ОПИСАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ HP INSTANT INK В РАЗДЕЛА „КАК РАБОТИ“ НА WWW.HPINSTANTINK.COM, ЗАЩОТО ТЕ УРЕЖДАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ОТПЕЧАТАТЕ ИЛИ ЗАПАЗИТЕ КОПИЕ В PDF ФОРМАТ НА ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ И ДА СИ ПРАВИТЕ СПРАВКА С НЕГО, ДОКАТО ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА. ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ПО ИМЕЙЛ, СЛЕД КАТО ГИ ПРИЕМЕТЕ.

НАСТОЯЩАТА УСЛУГА НЕ Е ДОСТЪПНА ВЪВ ВСИЧКИ МЕСТА (ВЖ. „КЪДЕ СЕ ПРЕДЛАГА HP INSTANT INK“ В РАЗДЕЛА ЗА ЧЗВ НА WWW.HPINSTANTINK.COM).

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НА HP: HP Inc Bulgaria EOOD ("HP")

АДРЕС НА HP: Business Park Sofia, build 10, Sofia 1766, Bulgaria

Страница за поддръжка на клиенти на: www.hp.com/support.

ЗА ДА ЗАКУПИТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ТРЯБВА ПЪРВО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ ДА БЪДЕТЕ ЗАКОНОВО ОБВЪРЗАНИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛОВИЯТА ЗА ТАКСИ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ, ИЗИСКВАНЕТО ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ ЗА ВАШИЯ ПРИНТЕР, ПРАВОТО НА HP ДА УВЕЛИЧАВА ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.

МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, ЗАПАЗИТЕ ИЛИ ОТПЕЧАТАТЕ ВСЯКА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ОТПЕЧАТАТЕ КОПИЕ НА ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ И ДА СИ ПРАВИТЕ СПРАВКА С НЕГО, ДОКАТО ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА.

ИНДЕКС

1. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ.

2. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

3. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛУГАТА.

4. ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛУГАТА.

6. ИЗБОР НА ПЛАН ЗА УСЛУГА.

7. ЗАПЛАЩАНЕ НА ВАШАТА УСЛУГА.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА УСЛУГА.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

10. ПРОМОЦИИ НА HP INSTANT INK.

11. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

 1. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ.
 1. а. Лични данни. Събирането и използването на лични данни се урежда от Декларацията за поверителност на HP, намираща се на www.hp.com/go/privacy.

 2. б. Отдалечено наблюдение. За да се увери, че получавате Услугата, която сте заявили, HP трябва да може да наблюдава отдалечено: (1) Броят на отпечатаните страници и статуса на касетата и (2) Вашето използване на Услугата, за да се гарантира, че получавате заявената Услуга, да се предотврати неправомерно използване на Вашия акаунт и за подобряване на опита Ви с продуктите и услугите на HP. Отдалеченото наблюдение може да включва предоставянето на HP на данни за едно или повече от следните: брой страници, видове отпечатани документи (напр. Word, PowerPoint, pdf, jpeg и т.н.), видове устройства, от които е инициирано отпечатване, сериен номер на принтер, информация за касета (напр. статус на оригинална касета на HP и информация дали касетата е била нова или използвана към момента да поставянето ѝ в принтера), както и други подобни видове показатели, свързани с Вашата Услуга, които HP може да добави във всеки отделен случай.

 3. в. Споделяне на Лични данни. За да Ви предоставя Услугата и да оптимизира практическата Ви работа, HP ще трябва също така да споделя Вашите лични данни или с търговеца на дребно на HP, от който сте получили ключа за записване, ПИН кода или промоционалния код за Услугата, или търговеца на дребно на HP, от който сте закупили своя отговарящ на условията принтер. Вашите лични данни ще бъдат обработвани съгласно политиките за поверителност на съответните компании, които могат да се различават от политиките и практиките на HP. За целите на този параграф „лични данни“ включва Вашето име, адрес за доставка, град, щат, пощенски код, област, имейл, модел на принтера, сериен номер на принтера, карта за записване, ПИН код, промоционален код, сериен номер, Планът за услуга, за който сте абонирани, датата на регистриране в Услугата и магазинът, от който е разпространен ключа за записване или промоционалния код.

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

  Вие се съгласявате да сключвате договори с HP по електронен път. Това означава, че когато щракнете върху бутона за завършване на Вашата покупка на Услугата, Вие се съгласявате с всички условия на настоящото Споразумение с намерението да сключите правнообвързващ договор с HP. В допълнение HP може да осъществява контакт с Вас по имейл, с текстово съобщение, съобщения на Вашия принтер и компютър („Акаунт за услуга“) или чрез публикуване на съобщения на www.hpinstantink.com („Сайта“) или на страницата на Вашия Акаунт (Вашето „Табло“). Вие се съгласявате, че всички такива съобщения, разкривания на информация или друга кореспонденция, които HP Ви предоставя по електронен път, отговарят на изискването за писмена форма на кореспонденцията. Разходите, свързани с поддържането на имейл адрес или средство за текстови съобщения, са Ваша отговорност и не са включени в Услугата.

 1. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И УСЛУГАТА.

  HP има право да променя настоящото Споразумение или която и да е част, версия или компонент на Услугата (включително, без изброяването да е изчерпателно, Плановете на услуга, Тарифите за планове на услуги и Промоциите, както са определени по-долу) по всяко време по собствена преценка.

 1. а. отразява промени в технологии на HP/други системи;

 2. б.отразява промени в регулаторните изисквания, законодателни промени или решения на омбудсмана,

 3. в.прилагане на нови предложения за Услугата, промоции или програми, които се предлагат;

 4. г.прилагане на леки корекции и подобрения. Тези промени няма да се отразят на Вашето използване на Услугата;

 5. д.отразява промени в цените на HP; и

 6. е.всяка друга валидна причина,

 7. след тридесет (30) дни предизвестие до Вас чрез публикуване на такива промени в Сайта. HP може също така да Ви изпраща известия за такива промени на имейл адреса и/или телефонния номер, посочен във „Вашето табло“. Продължаването на използването на Услугата от Ваша страна след влизане в сила на промените (т.е. тридесет (30) дни след публикуването или изпращането на такова известие до Вас) ще означава, че приемате промененото Споразумение. Ако не приемате промененото Споразумение, не използвайте Услугата и я прекратете, като следвате указанията вРаздел 9(„Прекратяване“) по-долу. Освен това HP може да преустанови Услугата за Вас, да откаже да Ви предоставя Услугата или да прекрати използването на Услугата от Вас, и може да променя, преустановява и прекратява Услугата (или което и да е нейна версия, част или функция) в съответствие с условията в Раздел 9.б („Прекратяване от HP“).

  Ще положим усилия да публикуваме предишни версии на настоящото Споразумение, ако има такива, за периода от предходните 36 месеца. Освен това ще Ви изпратим имейл, съдържащ правилата и условията.

 1. ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

  Със закупуването на Услугата, С настоящото потвърждавате, че:

 1. а. Възраст и местожителство.Вие сте на възраст поне осемнадесет (18) години, живеете в държава в рамките на Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария, предоставили сте адрес за доставка в държава от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство или Швейцария.; и имате законното право, възможност и пълномощие да сключите настоящото Споразумение с HP и да бъдете законово обвързани от условията и, ако е приложимо, сте надлежно упълномощени от Вашия работодател да сключвате този договор от негово име;

 2. б. Без публичния сектор. Не закупувате Услугата в качеството си на държавен служител и по никакъв друг начин на възнамерявате да използвате Услугата за каквото и да е предназначение, свързано с правителството;

 3. в. Всяка и цялата информация, предоставена от Вас на HP или на упълномощени от HP търговци на дребно („Търговци на дребно на HP“) във връзка с Услугата, включително, но не ограничено до, лични данни (например: Вашето име, адрес, номер и дата на валидност на кредитна/дебитна карта, друга информация за Начин на плащане, и информация за имейл акаунт или акаунт за текстови съобщения), е вярна, точна и пълна, и ще уведомявате HP или Търговеца на HP, когато е приложимо, за евентуални промени на тази информация;

 4. г. Вие закупувате услугата за свои лични цели, а не за препродажба, редистрибуция или каквото и да е споделяне с трети страни и потвърждавате, че няма да използвате Услугата от името на други лица, като събирате такса (напр. във връзка с какъвто и да е бизнес за отпечатване и копиране);

 5. д.Няма да злоупотребявате с Услугата или да извършвате по друг начин незаконни дейности по отношение на Услугата и заявявате, че Вие, а не HP, носите отговорност за всичко, отпечатано на Вашия принтер, докато използвате Услугата;

 6. е.Вие носите отговорност за действията на други лица, които използват Вашия Акаунт за Услугата, „Вашето табло“ или по друг начин използват Вашата Услуга; и

 7. ж.Вие носите пълната отговорност за използването на Вашия Акаунт за услуга и се задължавате да обезщетите и освободите HP от отговорност по отношение на всички претенции, отговорности, загуби и други разходи, произтичащи от нарушение от Ваша страна на настоящото Споразумение или по друг начин свързани с Вашето използване на Услугата, Абонаментните касети, Промоционалните оферти или Сайта. HP си запазва правото еднолично да поеме защитата и контрола по който и да е въпрос, който при други обстоятелства подлежи на обезщетение от Ваша страна, като това не Ви освобождава от задълженията Ви за обезщетение.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСЛУГАТА.
 1. а. Изискват се имейл и HPSmartАкаунт.Вие сте длъжни да поддържате на собствени разноски валиден имейл адрес и, ако е приложимо, средство за текстови съобщения, за да получавате съобщения и друга информация относно Услугата. За да закупите и получите Услугата, трябва да създадете и поддържате HPSmart акаунт („HPS Акаунт“). Вие сте длъжни да управлявате и да заплащате Вашата Услуга чрез страницата на Вашия Акаунт (Вашето „Табло“). Можете да осъществите достъп до Вашето Табло чрез Вашия HPS Акаунт на https://hpinstantink.com/signin.

 2. б. Изисква се съвместим с Услугата принтер на HP. За да използвате Услугата, трябва да имате съвместим с Услугата принтер на HP. За списък със съвместимите с Услугата принтери на HP вижте връзката „Проверете дали Вашият принтер на HP работи сInstantInk“, намираща се на www.hpinstantink.com. Вие изрично позволявате на HP без известие да извършва дистанционни промени, корекции, актуализации или други модификации на софтуера, фърмуера или програмирането на Вашия принтер, с цел да Ви предостави Услугата или с оглед спазването на приложимото законодателство. Освен ако не е изрично посочено, всеки софтуер или фърмуер, който е изтеглен на Вашия принтер или по друг начин Ви е предоставен, за да се осигури изпълнението на Услугата, се предоставя съгласно лицензионните условия за софтуера, придружаващи Вашия принтер, или, в зависимост от случая, съгласно условията за ползване на HPSmart.

 3. в. Вашият принтер трябва да е свързан към интернет. За да можете да използвате Услугата по непрекъснат начин, Вие се съгласявате да поддържате интернет връзка на Вашия принтер и да не премахвате или деактивирате който и да е софтуер или функционалност за отдалечено наблюдение на Вашия принтер; HP не предлага интернет услуги. Достъпът до интернет се придобива и заплаща от Вас отделно. Моля, поискайте от Вашия доставчик на интернет информация за възможните такси за използване на интернет данни и всякакви други приложими такси. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на собствени разноски на цялото оборудване и услуги, необходими за достъпа до и използването на Услугата. Ако принтерът Ви не е свързан с интернет, Абонаментните касети (както са определени в раздел г. по-долу) ще бъдат деактивирани и няма да можете да ги използвате за отпечатване; въпреки това ще продължите да бъдете таксувани за Услугата, както е описано в Раздел 7 „Заплащане на Вашата услуга“. За да активирате отново деактивираните касети, трябва да свържете Вашия принтер с интернет и да поддържате връзката. Ако имате нужда от помощ, се обърнете за съдействие към екипа за Клиентска поддръжка на HP на телефонния номер за Клиентска поддръжка на HP, отбелязан в началото на настоящото Споразумение или на www.hp.com/go/instantinksupport. Несвързването на Вашия принтер с интернет влияе и върху възможността на HP да Ви изпраща определени съобщения (включително, без изброяването да е изчерпателно, съобщенията, описани в Раздел 7 „Заплащане на Вашата Услуга“) и върху навременното фактуриране на Услугата.

 4. г. Предоставяните Ви Абонаментни касети.

  1. HP може да се свърже с Вас по имейл, текстово съобщение, съобщения на Вашия принтер и компютър („Акаунт за услуга“). Статусът на касетите на HP, включени като част от покупката на принтер, не се променя, освен ако и докато не активирате Вашия Акаунт за услуга. Когато създадете Вашия Акаунт за услуга, Услугата автоматично ще разпознае и активира Вашата касета на HP като „Абонаментна касета“. Ако принтерът, който сте закупили, е с включени Абонаментни касети, прочетете внимателно включените писмени материали. Активираните Абонаментни касети могат да се използват само във връзка с Услугата. След това HP ще Ви изпрати допълнителни Абонаментни касети, за да Ви позволи непрекъснато отпечатване чрез Услугата. Ако в съвместимия с Услугата принтер, който сте закупили, не са включени обикновени касети на HP или Абонаментни касети, HP ще Ви изпрати Абонаментни касети, след като създадете Вашия Акаунт за услуга.

  2. Вие сте длъжни да се уверите, че HP разполага с Вашия актуален пощенски адрес, за да може да Ви достави Абонаментни касети чрез Услугата. Оставате изцяло отговорни за Абонаментните касети, изпратени на неактуализирани пощенски адреси, посочени във Вашия Акаунт за услуга, и сте длъжни да възстановите на HP всички разходи, свързани с неактуализирания пощенски адрес. Моля, отидете на Вашето Табло, за да актуализирате Вашия настоящ пощенски адрес, ако е необходимо, или се обърнете за съдействие към екипа за клиентска поддръжка на HP на телефонния номер за Клиентска поддръжка, отбелязан в началото на настоящото Споразумение или на www.hp.com/go/instantinksupport.

  3. В отношенията между Вас и HP, HP си запазва всички права върху и дялове от собствеността на Абонаментните касети. HP предоставя Абонаментните касети на Ваше разположение единствено с оглед възможността Ви да използвате Услугата. Абонаментните касети работят единствено със съответния принтер, посочен във Вашия Акаунт за услуга. Вие нямате право да (i) използвате Абонаментните касети с който и да е друг принтер (включително, без изброяването да е изчерпателно, други принтери, които сте включили към Услугата); (Ii) използвате Абонаментните касети за цели извън обхвата на Услугата (освен с изричното разрешение на HP за това); или (iii) продавате Абонаментните касети или по друг начин да ги предоставяте на трети лица.

  4. Вие се съгласявате, че когато използвате Услугата, няма да премахвате Вашата Абонаментна касета от Вашия принтер и да я заменяте с друга Абонаментна касета без да сте подканени за това чрез съобщение на Вашия принтер или в случай на влошаване на качеството на отпечатване. Вашият принтер ще докладва автоматично на HP нивата на зареждане на Вашите Абонаментни касети, за да може HP да знае кога да Ви достави заместващи Абонаментни касети.

  5. В случай на прекратяване на Вашата услуга поради каквато и да е причина HP дистанционно ще деактивира Абонаментните касети и няма да можете да отпечатвате с тях. В такъв случай, за да продължите на отпечатвате, ще трябва да закупите обикновена касета на HP,съвместима с Вашия принтер.

 5. д. Вие сте длъжни да върнете Абонаментните касети на HP. Трябва да върнете на HP всички употребявани Абонаментни касети, като последвате инструкциите за връщане и използвате материалите, предоставени Ви от HP (ако има такива). Без ограничение на предходното, Вие сте длъжни да върнете Абонаментните касети на HP, когато (i) Абонаментните касети са премахнати от принтера или по друг начин преустановите използването им, (ii) Вашата услуга е прекратена по каквато и да е причина или (iii) поради каквато и да е друга причина HP Ви укаже да върнете Абонаментните касети на HP. Вие се съгласявате да не включвате други артикули освен Абонаментните касети към предоставените от HP предплатени пощенски пакети за връщане, които изпращате обратно на HP. Вие поемате цялата отговорност за всички касети, които връщате на HP чрез метод за връщане, който не отговаря на инструкциите за връщане на HP. Вие поемате отговорността да гарантирате, че всички касети, които не са върнати на HP, се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на околната среда.

 6. е. Повредени Абонаментни касети. Свържете се с HP на телефонния номер, посочен в горната част на страницата, ако някоя Абонаментна касета е повредена, има течове или поради друга причина изглежда, че има нужда от специална поправка, и HP ще Ви предостави специални инструкции за това как да върнете тази касета и да получите заместваща касета.

 1. ИЗБОР НА ПЛАН ЗА УСЛУГА.
 1. а. Избор на План за услуга. Когато създавате Вашия Акаунт за услуга, Вие избирате един от предлаганите Планове за услуга (всеки от тях наричан „План за услуга“), както са описани в разделите „КАК РАБОТИ“, „ПЛАНОВЕТЕ“ и „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ“ на www.hpinstantink.com („Описание на Услугата“). Всеки План за услуга Ви дава право да отпечатате посочения брой страници („Страници на Плана за услуга“) за всеки период от един (1) месец („Месечен период“) срещу посочената такса („Такса за Плана за услуга“). Допълнителните страници, които отпечатате, се таксуват в блокове от налични страници, както е описано във Вашия План за услуга („Допълнителни комплекти“). Първият Месечен период започва в деня, в който Вашият принтер засече за първи път активирана Абонаментна касета („Първо използване“), като всеки последващ Месечен период започва на същия календарен ден на съответния месец. Ако Вашият първи Месечен период е започнал в ден от месеца, какъвто няма в следващ месец, тогава Вашият Месечен период за всеки следващ такъв месец започва на последния ден от съответния месец. Вашата Услуга продължава на месечна база, докато не бъде прекратена, както е описано в Раздел9 „Прекратяване“.

 2. б. Отпечатана страница. „ОТПЕЧАТАНА СТРАНИЦА“ Е СТРАНИЦАТА, ВЪРХУ КОЯТО ВАШИЯТ ПРИНТЕР Е ИЗВЪРШИЛ КАКВОТО И ДА Е ОТПЕЧАТВАНЕ. ОТПЕЧАТВАНЕТО ВЪРХУ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДИН И СЪЩ ЛИСТ ХАРТИЯ СЕ БРОИ ЗА ДВЕ (2) СТРАНИЦИ. Страницата е от вида и размера на носителя, посочен в спецификациите на Вашия принтер. HP може да Ви освободи от Такси за План за услуга във връзка с определени промоционални оферти; вижте приложимите правила и условия за повече информация.

 3. в. Няколко принтера във Вашия Акаунт за услуга. Можете да включите няколко принтера до максимален общ брой от десет (10) принтера към Услугата в един или повече Акаунта за услуга. Независимо дали Вашите няколко принтера са включени към един или повече Акаунти за услуга, Вие ще получавате отделни фактури за всеки принтер. Вижте Раздел 7 „Заплащане на Вашата Услуга“ за подробности относно Вашето фактуриране.

 4. г. Натрупани страници. Ако не отпечатате всички страници, разпределени по Вашия План за услуга (или страниците от закупен Допълнителен комплект) за съответния Месечен период („Включени страници“), неизползваните Включени страници се натрупват („Натрупани страници“) и са достъпни за Ваше последващо ползване, като общият брой Натрупани страници, които можете да пренесете в началото на всеки Месечен период, се ограничава до три пъти за мастило и до два пъти за тонер касета по броя страници, с които разполагате според Вашия месечен План за услуга за съответния Месечен период. Всички допълнителни неизползвани страници, които превишават посочения лимит, не се превръщат в Натрупани страници и се губят в края на Месечния период. По този начин общият брой страници, достъпни за Вас в началото на Месечния период, е 4 пъти за мастило и до 3 пъти за тонер касета по броя страници, с които разполагате според Вашия месечен План за услуга за периода (т.е. разпределеното по Вашия План за услуга плюс 3 пъти за мастило и 2 пъти за тонера по броя страници, с които разполагате според Вашия План за услуга, като Натрупани страници.) Промоциите могат да предвиждат различно третиране или достъпност на Натрупани страници според приложимите правила и условия на съответната Промоция.

 5. д.Непрехвърляемост на Услугата. Не можете да прехвърляте Вашата Услуга на друго физическо или юридическо лице.

 6. е. Замяна на принтери. Можете да прехвърлите Вашата Услуга към друг принтер само чрез процеса по замяна на принтер на HP Instant Ink. Можете да откриете процеса по замяна на принтер на HP Instant Ink на Вашето Табло а/или когато активирате Вашия заместващ принтер.

 7. ж. Използване на Ключ за записване или Предплатен код. Ако сте закупили или получили ключ за записване или ПИН код за Услугата от Търговец на HP или от HP, трябва да го използвате в рамките на посочения период от време, ако има такъв, и в съответствие с всички други указания, включени към такава карта за записване/предплатена карта, за да закупите Услугата. HP не носи отговорност за изгубени или откраднати предплатени карти. Когато въведете паролата/ПИН кода, Вие осребрявате цялата стойност на картата. Когато бъде осребрена карта, стойността ѝ се кредитира към акаунта на Услугата Ви и се прилага към Вашата такса за Плана за услуга, след което кредитната или дебитната Ви карта ще бъде таксувана за следващите месеци.

 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА ВАШАТА УСЛУГА.
 1. а. Начало на таксуването за Услугата и Отчетни периоди. Освен ако не е посочено друго в Промоция, както е описано в Раздел10 „Промоции на HP Instant Ink“ по-долу:

  1. Когато създавате Вашия Акаунт за услуга, Вие предоставяте валиден и приет начин на плащане, който ще използвате за заплащане на Услугата, като например валидна дебитна или кредитна карта („Начин на плащане“);

  2. Вашият месечен отчетен период („Отчетен период“) за Услугата започва от датата на Първо използване (определена по-горе в Раздел 6 „Избор на План за услуга“);

  3. Започвайки от първия месец след Вашето Първо използване, Вашият Начин на плащане ще бъде таксуван на база Месечен период (както е определен в Раздел 6.а по-горе) със (i) сумата на Вашата Такса за План за услуга и (ii) всички такси за допълнителни страници, надвишаващи Вашия План за услуга („Такси за допълнителни страници“) (заедно наричани „Вашата месечна такса“). Както Таксата за План за услуга, така и Таксите за допълнителни страници включват всички приложими данъци.

   Ако например Първото Ви използване е на 1 януари, Месечната Ви такса за януари ще бъде таксувана от Начина Ви на плащане на или след 1 февруари; ако Първото Ви използване е на 1 февруари, Месечната Ви такса за февруари ще бъде таксувана от Начина Ви на плащане на или след 1 март.

  4. Ако осребрите във Вашия Акаунт за услуга стойността на валидна карта подарък, предплатена карта, оферта или промоция, HP ще приложи осребрената стойност към Вашата Месечна такса, преди да таксува остатъка от Вашия Начин на плащане, освен ако не са приложими други правила и условия.

  5. Освен ако отделно не е посочено друго, за всеки месец, в който отпечатате повече от предвидените във Вашия План за услуги страници плюс всички приложими Натрупани страници, Вашият Начин на плащане ще бъде таксуван с Таксата за допълнителни страници, приложима за допълнителните страници, с включени данъци. Например (за мастило) ако Вашият План за услуга Ви дава право да отпечатате петдесет (50) страници срещу Такса за План за услуга от 5,99 BGN и 1,99 BGN за всеки следващи десет (10) страници и Вие отпечатате общо шестдесет и шест (66) страници за един Месечен период, в който не сте разполагали с Натрупани страници, Вашият Начин на плащане ще бъде таксуван с Месечната такса от 5,99 BGN плюс 3,98 BGN за Такси за допълнителни страници, общо 9,97 BGN с включени данъци.

  6. Несвързването на Вашия принтер с интернет може да доведе до забавяния в таксуването на Вашия Начин на плащане за части от Вашата дължима Месечна такса. HP ще таксува ежемесечно Вашия Начин плащане с Вашите Месечни такси, докато HP или Вие не прекратите Услугата.

  7. В случай че на падежа HP не може да получи плащане от Вашия Начин за плащане, HP може временно да преустанови Вашия достъп до Услугата и Абонаментните касети ще спрат да функционират, докато плащането не е получено; Ако HP не може да получи плащане от Вас, HP ще прекрати Вашата Услуга и ще прекрати настоящото Споразумение в съответствие с Раздел9 „Прекратяване“.

  8. Вашата информация за фактурирането е достъпна на „Вашето табло“. Вие носите отговорност за всички страници, отпечатани с Вашия принтер при използване на Услугата независимо дали сте дали изрично разрешение за тяхното отпечатване или не.

 2. б. Увеличения на цената. HP има право да увеличава или по друг начин да променя Таксата за План за услуга и Таксата за допълнителни страници, както и да добавя допълнителни такси към всеки План за услуга или по друг начин да променя или добавя Планове за услуга по всяко време и по собствена преценка, след като Ви изпрати съобщение за това в съответствие с Раздел3 („Промени в настоящото Споразумение и Услугата“). Всички такива промени в Таксите за План за услуга и Таксите за допълнителни страници, както и добавянето на нови такси, влизат в сила не по-рано от началото на Вашия следващ Месечен период, започващ тридесет (30) дни след обявяването от HP на тези промени или добавки в съответствие с Раздел3 („Промени в настоящото Споразумение и Услугата“).

 3. в. Субект, обработващ плащанията. HP използва услугите на субект, обработващ плащанията, който е трета страна, за фактурирането и обработването на плащанията за Услугата. Обработването на плащанията подлежи на допълнителни правила, условия и политики на субекта, обработващ плащанията. HP си запазва правото да променя или добавя по собствена преценка субекти, обработващи плащанията, които са трети страни.

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА УСЛУГА.
 1. а. Вашето Табло. Подробностите за Вашата Услуга ще се показват на Вашето Табло. Вашето Табло Ви предоставя достъп, наред с другите елементи, до актуалния статус на Вашите принтери, включени в Услугата, броя изразходени страници и статуса на плащането.

 2. б. Център за поддръжка на клиенти. Ако имате нужда от съдействие с Услугата или Вашия Акаунт за услуга или имате въпроси във връзка с Вашите Месечни такси или процеса по фактуриране, моля, свържете се с екипа за Клиентска поддръжка на HP на телефонния номер, отбелязан в началото на настоящото Споразумение или на www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. в. Промяна на Вашия План за услуга. Можете да промените своя избор на План за услуга, като последвате указанията на Вашето Табло. Понижаването на Вашия План за услуга влиза в сила от началото на следващия Ви Месечен период и не се прилага с обратна сила. Надграждането на Вашия План за услуга влиза в сила, по Ваша преценка, или (1) незабавно и при приложение с обратна сила на промените в действащия към момента отчетен период, или (2) от началото на следващия отчетен период. Когато промените Вашия План за услуга, максималният брой Натрупани страници се изчислява въз основа на новия План за услуга за първия Месечен период от новия План за услуга. За да прегледате Вашия настоящ План за услуга и други подробности, отидете на Вашето Табло.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ.
 1. а. Прекратяване от Вас. Имате право да прекратите Вашата Услуга във всеки момент онлайн на www.hpinstantink.com или като се обадите на екипа за Клиентска поддръжка на HP на телефонния номер, отбелязан в началото на настоящото Споразумение, като прекратяването на Вашата услуга влиза в сила от последния ден на Вашия действащ към момента Месечен период. Ако например текущият Ви Месечен период е от 15 януари до 15 февруари и подадете заявка за прекратяване до HP на 30 януари, Услугата Ви ще бъде прекратена на 15 февруари. Вашият начин на плащане ще бъде таксуван в пълния размер на последния Ви Месечен период за страниците по Плана за услуга или Натрупаните страници, които не сте отпечатали през последния Месечен период или преди това. Премахването на Абонаментните касети от Вашия принтер, неизвършването на отпечатване и/или несвързването на Вашия принтер с интернет сами по себе си не водят до прекратяване на Услугата или каквото и да е спиране на Отчетните периоди.

 2. б. Прекратяване от HP.

  1. Прекратяване след предизвестие в разумен срок. В допълнение към правата на HP съгласно Раздел 3 („Промени в настоящото Споразумение и Услугата“), HP има право да прекрати Вашата услуга във всеки момент поради която и да е от следните причини:

   1. (а). промени в технологиите/другите системи;

   2. (б). промени в регулаторните изисквания, законодателството или решения на омбудсмана,

   3. (в). промени в разходите на HP;

   4. (г). неактивност на Вашия Акаунт за повече от 12 последователни месеца;

   5. (д). преустановяване от страна на HP на предлагането на Услугата или на конкретна нейна версия, част или функция;

   6. (е). всяка друга причина,

    след предизвестие от най-малко тридесет (30) дни, изпратено до Вас на имейл адреса Ви или, ако е приложимо, номера за текстови съобщения, посочен на „Вашето табло“.

  2. Прекратяване поради основателни причини. HP има право незабавно и във всеки момент да прекрати Вашата Услуга и настоящото Споразумение след изпращане на уведомление по Вашия имейл адрес или, ако е приложимо, номера за текстови съобщения, посочен на „Вашето табло“, ако нарушите правилата на настоящото Споразумение (включително, без изброяването да е изчерпателно, поради неплащане на Услугата или неподдържане на валиден Начин на плащане) и не отстраните нарушението в срок от седем (7) дни след писменото уведомление, съдържащо подробностите.

   След прекратяване от страна на HP съгласно горепосочените разпоредби може да имате право на възстановяване на направени авансови плащания.

 3. в. Последици от прекратяването. Вие се съгласявате, че HP не поема никаква отговорност към Вас във всеки случай на прекратяване на Вашата Услуга или отказ на достъп до Услугата или Сайта. След прекратяване на Вашата Услуга поради каквато и да е причина всички Ваши права по настоящото Споразумение се прекратяват и Вие сте длъжни незабавно да преустановите всяко ползване на Услугата и да върнете Абонаментните касети на HP, както е описано в Раздел 5.д. „Вие сте длъжни да върнете Абонаментните касети на HP“. Освен това всички Промоционални премии, които сте спечелили съгласно Промоцията „Препоръчай на приятел“, се анулират незабавно с прекратяването на Вашата Услуга.

 4. г. Задължително право на оттегляне. Ако сте потребител, горепосочените права на прекратяване не ограничават Вашето законоустановено право да се оттеглите от договорите, които сте сключили от разстояние или извън търговския обект. Вие имате право да се оттеглите от настоящото Споразумение без да посочвате причини в срок до четиринадесет (14) дни от датата на сключване на настоящото Споразумение. Имате право да ни информирате съгласно процедурата, предвидена в Раздел 9.а. по-горе, чрез използване на формуляра-образец за прекратяване по-долу. Ако сте предплатили първия месец за Услугата Instant Ink при закупуване на Карта за HP InstantInk онлайн от HPStore или от дилър на HP, можете да упражните правото си на оттегляне и да получите възстановяване за съответната авансово платена сума. Ако извършвате покупката онлайн от HP Store, трябва да последвате инструкциите на уебсайта на HP Store; ако извършвате покупката онлайн от дилър на HP, се прилагат правилата за оттегляне на дилъра на HP.

 5. Формуляр-образец за прекратяване

  (Попълнете и върнете този формуляр само ако желаете да се оттеглите от договора)

  HP Inc Bulgaria EOOD, Business Park Sofia, build 10, Sofia 1766, Bulgaria:

  С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на предоставяне на следната услуга,

  Поръчано на (*)/получено на (*)

  Име на потребителя/ите,

  Адрес на потребителя/ите,

  Номер на Акаунт / Идентификационен номер на абонамент,

  [*] Изтрийте ако е необходимо

 1. ПРОМОЦИИ НА HP INSTANT INK.

  В допълнение към Услугата, описана в настоящото Споразумение, HP може от време на време да предлага промоции за HPInstant Ink („Промоции“) на абонатите на Услугата. За всяка Промоция може да важат допълнителни правила и условия, които Ви се представят преди участие в Промоцията. Освен ако не е посочено друго в правилата и условията, уреждащи дадена Промоция, всяка Промоция се урежда от правилата и условията, установени в настоящото Споразумение. Допълнителните правила и условия на Промоциите се актуализират в приложения График на Промоциите.

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.
 1. а.ГАРАНЦИЯ ЗА УСЛУГАТА. HP ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ОБЩОПРИЗНАТИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ И СТАНДАРТИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА УВЕДОМЯВАТЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗА ВСЯКАКВИ ПРИТЕСНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГАТА, И HP ЩЕ ИЗВЪРШИ ПОВТОРНО ВСЯКА УСЛУГА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ТОЗИ СТАНДАРТ. АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО ПОЛУЧАВА УСЛУГАТА ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: HP ЩЕ СПАЗВА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ, ИЗИСКВАНИ ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.

  ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, HP НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА, АБОНАМЕНТНИТЕ КАСЕТИ, ПРОМОЦИИТЕ, ТАБЛОТО И САЙТА, КАТО ИЗРИЧНО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ (ИЗРИЧНИ, МЪЛЧАЛИВИ, ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ИЛИ ДРУГИ) ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, HP НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА, АБОНАМЕНТНИТЕ КАСЕТИ, ПРОМОЦИИТЕ, ТАБЛОТО ИЛИ САЙТА ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ.

 2. б. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. От настоящото Споразумение за Вас не произтичат каквито и да е права на собственост върху авторски права, патенти, търговски тайни, търговски марки или други права върху интелектуална собственост, притежавани от HP. HP си запазва изключителната собственост върху Услугата, Абонаментните касети, Промоциите и Сайта и притежава всички права на интелектуална собственост, собствеността и ползите от всякакви идеи, концепции, ноу-хау, документация и техники, свързани със Услугата, Абонаментните касети, Промоциите и Сайта. HP Instant Ink, HP и всяко друго наименование на услуга, слоган или логотип, съдържащи се във или на Услугата, Абонаментните касети, Промоциите или Сайта, са търговски марки на HP или неговите лицензодатели и нямате право да ги копирате, имитирате или използвате, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на HP или съответния притежател на търговската марка. Вие нямате право да използвате каквито и да е метатагове или всякакъв друг скрит текст с която и да е търговска марка на HP без предварителното писмено съгласие на HP.

 3. в. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЩИТА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HP, НЕЙНИТЕ ПРАВОПРИЕМНИЦИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗХОДИ ЗА ПРЕСТОЙ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ПРИХОДИ ИЛИ ИЗГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С УСЛУГАТА, АБОНАМЕНТНИТЕ КАСЕТИ, ПРОМОЦИИТЕ, ТАБЛОТО ИЛИ САЙТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВАТ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, ЗАКОН ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, ДОРИ АКО HP, НЕЙНИТЕ ПРАВОПРИЕМНИЦИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ПОСОЧЕНОТО ПО-ГОРЕ, В СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО HP, НЕГОВИТЕ ПРАВОПРИЕМНИЦИ ИЛИ ФИЛИАЛИ НОСЯТ ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС, ОБЩАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА HP, НЕГОВИТЕ ПРАВOПРИЕМНИЦИ ИЛИ ФИЛИАЛИ КЪМ ВАС СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПО-ГОЛЯМАТА ОТ ДВЕТЕ СУМИ: 10 ЕВРО ИЛИ РАЗМЕРА НА ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ВАС НА HP МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ПЛАНА ЗА УСЛУГА ЗА ТРИТЕ МЕСЕЦА, НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА, НА КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ПРЕТЕНЦИЯТА ВИ, ИЛИ МИНИМАЛНАТА ДОПУСТИМА СУМА ЗА ТАКАВА ОТГОВОРНОСТ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЕНИ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СА ВАШИТЕ ЕДИНСТВЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА. ТАЗИ РАЗПОРЕДБА НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА НИТО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА: СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕЙНАТА НЕБРЕЖНОСТ; ИЗМАМИ; НИТО ЗА КОЯТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА НЕ Е ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.

 4. НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО ПОЛУЧАВА УСЛУГАТА ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, ШВЕЙЦАРИЯ ИЛИ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, ще са приложими следните разпоредби:

  1. HP носи отговорност към Вас за предвидимите загуби и вреди, причинени от HP. Ако HP не спази настоящото Споразумение, HP носи отговорността за загубите или вредите, които сте претърпели като предвидим резултат от нарушението от страна на HP на настоящото Споразумение или от липсата на адекватна грижа и умения, но не носим отговорност за каквито и да са непредвидими загуби или вреди. Загубите или вредите са предвидими, ако или е очевидно, че ще настъпят, или в момента на сключване на договора както HP, така и Вие сте знаели, че може да настъпят, например ако сте обсъждали това с HP по време на процеса на продажба.

  2. По никакъв начин HP не изключва или ограничава нашата отговорност към Вас, ако това би било неправомерно. Това включва отговорност, произтичаща от смърт или телесна повреда, причинена поради небрежност от наша страна или от страна на нашите служители, представители или подизпълнители; от измама или измамно погрешно представяне; от нарушение на Вашите законни права във връзка с Услугата.

  3. HP не носи отговорност за бизнес загуби. Ако използвате Услугата за каквито и да са търговски или бизнес цели, или за целите на препродажба, HP не носи никаква отговорност към Вас за каквито и да е пропуснати ползи, загуба или прекъсване на бизнес дейността, или загуба на бизнес възможност.

 5. г. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАКОНИТЕ ЗА ИЗНОС.Вие се съгласявате да спазвате всички приложими законови и подзаконови нормативни актове. Без да се ограничава посоченото по-горе, Вие носите отговорност за спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове за контрол върху износа на САЩ и другите приложими държави („Законите за износ“). Вие се задължавате да спазвате всички Закони за износ, за да се уверите, че Услугата, Абонаментните касети и всички свързани с тях материали, включително, без изброяването да е изчерпателно, техническите данни не се (1) изнасят и реекспортират, пряко или косвено, в нарушение на Законите за износ или (2) използват за каквито и да е цели, забранени от Законите за износ, включително, без изброяването да е изчерпателно, разпространението на ядрени, химически или биологични оръжия. Без да се ограничава посоченото по-горе, Вие се съгласявате, че Услугата, Абонаментните касети и свързаните с тях материали не могат, в нарушение на Законите за износ или други приложими законови или подзаконови нормативни актове, да бъдат изнасяни или реекспортирани (i) в държави, на които САЩ е наложила ембарго, или (ii) към всяко лице, фигуриращо в списъка на Министерството на финансите на САЩ на специално посочените граждани или в „Таблицата със заповеди за отказ“ на Министерство на търговията на САЩ. Вие потвърждавате и гарантирате, че не сте на територията или под контрола, или не сте гражданин и не пребивавате в такава държава и такъв списък.

 6. д. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛИ И УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.Определено съдържание, оферти, продукти, услуги и други материали, предоставени Ви чрез Услугата, принадлежат на трети страни („Материали на трети страни“), и Вие се съгласявате, че HP не носи отговорност за Материалите на трети страни. Вие използвате Материалите на трети страни на свой собствен риск, като е възможно за тях да важат допълнителни правила. Освен това HP може да предоставя чрез Услугата или Сайта препратки към уебсайтове на трети страни („Уебсайтове на трети страни“), като HP не носи отговорност за Уебсайтовете на трети страни и Материалите на трети страни, които Ви предоставя. Декларацията за поверителност на HP не действа по отношение на Уебсайтове на трети страни и HP не носи отговорност за каквото и да е използване на Ваша информация от тях.

 7. е.ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.Всички спорове, произтичащи от или по друг начин свързани с настоящото Споразумение, независимо дали на договорно или деликтно основание, измама или друго теоретично правно основание, се уреждат от действащото законодателство на юрисдикцията, на чиято територия пребивавате в момента, независимо от принципите на стълкновение на закони („Приложимо право“). Настоящото Споразумение по никакъв начин не ограничава или засяга Вашите законоустановени потребителски права. Освен това имайте предвид, че ако имате проблем, който не е разрешен от нас, можете да използвате платформата за Онлайн разрешаване на спорове (ОРС) на http://ec.europa.eu/odr. Платформата за ОРС е уеб-базирана платформа, специално предназначена за помощ на потребителите, които са закупили продукти или услуги онлайн и са имали проблем с тази онлайн покупка. Тя позволява на потребителите да заведат своя договорен спор и да проведат процедурата по Алтернативно разрешаване на спорове (АРС) онлайн. Платформата за ОРС препраща споровете само към органите за АРС, които са включени в националните списъци на органите за АРС и които отговарят на обвързващите изисквания за качество, установени с Директивата за АРС. Освен това Ви напомняме, че можете да се свържете с HP на имейл адреса по-горе в раздела „Юридическо лице на HP и информация за контакт“.

 8. ж.ЦЯЛОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО; РЕД НА ПРЕДИМСТВАТА.Правилата на настоящото Споразумение, заедно с Описанието на услугата и другите правила на HP, към които настоящото Споразумение изрично препраща или които са приложими към Услугата или Плана за услуга, за които сте се съгласили, представляват цялото споразумение между Вас и HP във връзка с Услугата и имат предимство пред всяка предхождаща кореспонденция, потвърждение или споразумение, независимо дали в устна или писмена форма. В случай на каквото и да е противоречие между настоящото Споразумение и: (i) всяко Описание на услугата; (ii) условията за използване на HPSmart (www.hpsmart.com/tou); или (iii) правилата, условията и политиките на трета страна, предоставяща услуги по фактуриране и обработка на поръчките, се прилагат правилата на настоящото Споразумение. В случай на каквото и да е противоречие между настоящото Споразумение и които и да е други отделни правила, приложими към Услугата (напр. правила на промоционална оферта), се прилагат противоречащите отделни правила.

 9. з. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Неупражняването от страна на HP на което и да е негово право съгласно настоящото Споразумение не се счита за отказ от това право. Ако съд или друга компетентна юрисдикция установи, че която и да е разпоредба на настоящото Споразумение е недействителна, съдът следва да се постарае да установи действителните намерения, отразени в разпоредбата, като останалите разпоредби от настоящото Споразумение остават в пълна сила и действие. Нямате право да възлагате настоящото Споразумение по силата на закона или по друг начин; HP има право да възлага настоящото Споразумение. Ако сте потребител, прехвърлянето на права може да бъде направено единствено с Ваше съгласие. Заглавията на разделите на настоящото Споразумение служат единствено за улеснение и нямат правно действие. Настоящото Споразумение се тълкува без приложението на каквато и да е стеснителна формулировка във Ваша полза или срещу HP. Без ограничаване на която и да е разпоредба от настоящото Споразумение, HP не носи отговорност за каквато и да е неизправност в Услугата, Абонаментните касети или Сайта, която се дължи на действия или събития извън възможния контрол на HP. Всички правила на настоящото Споразумение, които поради естеството си продължават своето действие след прекратяването на Споразумението при прекратяване на Вашата Услуга (включително, без изброяването да е изчерпателно, правилата, свързани с отговорността на HP и филиалите му, Вашата отговорност, приложимото законодателство, Вашите задължения за заплащане на Услугата, Вашето задължение да върнете Абонаментните касети на HP по указания начин), продължават своето действие и след прекратяването.

Допълнително споразумение за Промоции

Допълнителни правила и условия

 1. ПРОГРАМАТА „ПРЕПОРЪЧАЙ НА ПРИЯТЕЛ“. Както Вие, така и лицата, които сте препоръчали („Потенциалните абонати“), можете да бъдете избрани да спечелите един безплатен месец от Услугата („Премия за препоръка“) чрез Промоцията „Препоръчай на приятел“. Вие и Потенциалните абонати, които желаят на участват в Промоцията „Препоръчай на приятел“, сте длъжни да се съгласите с настоящите Допълнителни правила и условия на Промоцията („Правилата за промоциите“).
 1. а. Препоръчване на HP Instant Ink. За да направите препоръка и да спечелите Премията за препоръка, трябва да изпратите на Потенциалните абонати предоставените лично за Вас от HP връзка или код за препоръка („Връзка/код за препоръка“). Потенциалният абонат трябва да последва тази връзка или да въведе кода за препоръка по време на процеса на записване, като се абонира за Услугата чрез предоставяне на необходимата лична информация и информация за плащане и се съгласи с условията на настоящото Споразумение. Връзката/кодът за препоръка е лично за Вас; Вие нямате право да прехвърляте или продавате Връзки/кодове за препоръка. За да участвате в Промоцията „Препоръчай на приятел“, Вашите Акаунти за услуга трябва да са в добро състояние и Вие трябва да спазвате настоящото Споразумение.

 2. б. Отговарящи на условията препоръки. Само отговарящите на условията препоръки на Потенциални абонати ще се броят при получаването от Ваша страна на Премиите на препоръка съгласно Промоцията „Препоръчай на приятел“. Отговарящите на условията препоръки се състоят от Потенциални абонати, които (i) използват Връзката/кода за препоръка, (ii) не са текущи абонати на Услугата, (iii) отговарят на изискванията за използване на Услугата, посочени в настоящото и (iv) завършат процеса по регистрация към Услугата, предоставяйки точна лична информация и информация за плащане. Потенциалните абонати, които отговарят на тези изисквания, се наричат по-нататък за краткост „Препоръчаните абонати“.

 3. в. Премия за препоръка на Препоръчани абонати. Всеки Препоръчан абонат (т.е. този, които е завършил процеса по записване за Услугата) получава един безплатен месец от Услугата („Промоционалната премия“), отговарящ на избрания от Препоръчания абонат План за услуга. След изтичане на безплатния месец от Услугата Препоръчаните абонати остават записани за избрания по време на записване Instant Ink и предоставената от тях карта за плащане се таксува със съответната месечна такса до прекратяване в съответствие с настоящото Споразумение. Приложимите данъци се начисляват по време на безплатния месец от Услугата, като се включват и Таксите за допълнителни страници, в случай че броят на разпределените за безплатния период страници е надвишен. Плановете могат да бъдат променяни или прекратявани в съответствие с настоящото Споразумение.

 4. г. Премия за препоръка за препоръчващи абонати. Вие отговаряте на изискванията за получаване на Премия за препоръка, отговаряща на Вашето ниво на План за услуга към съответния момент. Всеки безплатен месец от Услугата се прилага след използване на всички съществуващи промоционални кредити и/или след края на текущия отчетен период. Всички Такси за допълнителни страници и приложими данъци ще се начисляват по време на безплатния месец от Услугата, ако броят на разпределения за безплатния месец брой страници бъде надвишен. Няма ограничение на Премиите за препоръка, които можете да спечелите съгласно Промоцията „Препоръчай на приятел“. Препоръките подлежат на проверка във всеки момент; ако се счете, че препоръката е неправомерна, измамна, съмнителна, в нарушение на закона или на настоящото Споразумение, определена от HP като потенциално ангажираща отговорността на HP или поради каквато и да е причина, определена от HP за основателна, HP има право да откаже да кредитира Премията за препоръка по отношение на тази препоръка.

 5. д. Други важни правила. Препоръчаните абонати имат право да използват само една Връзка/код за препоръка на абонамент. Премиите за препоръка (т.е. безплатните месеци от Услугата съгласно Промоцията „Препоръчай на приятел“) могат да бъдат съчетани с други оферти, предлагани от HP; вижте правилата на другата оферта, за да откриете приложимите правила и условия. Премиите за препоръка се осребряват след като всички останали промоционални оферти за безплатна услуга са използвани. Всички неизползвани Премии за препоръка изтичат незбавно при прекратяване на Услугата поради каквато и да е причина. Вашите Връзки/кодове за препоръка автоматично се деактивират при прекратяване на Услугата. Ако Вашият Акаунт за услуга е временно спрян, можете да продължите на препоръчвате на Потенциални абонати, но Премиите за препоръка, ако са приложими, се прилагат към Вашия Акаунт за услуга ако и когато временно спряният акаунт е активиран отново. Премиите за препоръка не подлежат на възстановяване и не могат да бъдат пренесени към покупки на нови принтери или други Акаунти за услуга. Когато екипът за Клиентска поддръжка на HP предостави заместващ принтер, всички спечелени Премии за препоръка се възстановяват на заместващия принтер.

 1. Ваканционен режим „Пауза”: Опцията „Пауза“ се предлага ограничено в избрани държави, включително във Великобритания, Франция, Германия и Северна Америка, на клиенти въз основа на критерии като текущ план, ниво на печат, ограничение на страниците, принтер, възраст на принтера и брой пратки годишно. „Пауза“ ще бъде достъпна само за клиенти без повече безплатни месеци и понастоящем не на безплатен план, които са избрали „временно анулиране“ като причина за анулиране. На такива клиенти може да се предложи временна пауза от един до три месеца. „Паузата“ ще започне при следващия цикъл на фактуриране след избора. Клиентите могат да използват опцията „Пауза“ най-много два пъти годишно.
 1. ВИП поддръжка: HP предлага ВИП поддръжка на отговарящи на условията клиенти с плановете от 500 страници и нагоре. HP ще положи разумни от икономическа гледна точка усилия, за да насочи по-бързо клиентите за ВИП поддръжка към опитен агент. За да получат ВИП поддръжка, клиентите трябва да използват отделен номер, предоставен от HP, за да се свържат с ВИП поддръжката или да разрешат разпознаването на техния телефонен номер от callerID.
 1. ВИП килер: Чрез виртуалния агент в US, UK, IE, CA, FR, и DE, клиентите с планове 500 и нагоре могат да поискат резервна касета веднъж по време на жизнения цикъл на принтера си. HP може да предложи тази функция въз основа на наличността на виртуален агент в една от изброените държави и на текущия запис в плана 500.
 1. План 500/1500: Плановете 500/1500 може да не са достъпни за всички клиенти. Трябва да сте съществуващ клиент, за да отговаряте на условията за планове 500 или 1500.