Terms of Service

HP INSTANT INK SERVICEVOORWAARDEN

November 2020

LET OP: LEES DEZE "HP INSTANT INK SERVICEVOORWAARDEN" (DE "OVEREENKOMST") EN DE BESCHRIJVING VAN DE HP INSTANT INK SERVICE ZOALS UITEENGEZET IN "HOE WERKT HET WERKT?", "DE PLANNEN" en "VEELGESTELDE VRAGEN" OP WWW.HPINSTANTINK.COM ("SERVICEBESCHRIJVING") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE HP INSTANT INK SERVICE ("SERVICE") AANSCHAFT. DEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN TUSSEN DEGENE DIE DE SERVICE AANSCHAFT ("U") EN HP NEDERLAND B.V. OF DE OPVOLGER(S) DAARVAN ("HP") EN REGELT IN COMBINATIE MET ALLE AFZONDERLIJKE EN/OF AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SERVICE (D.W.Z. PROMOTIONELE AANBIEDINGEN) UW GEBRUIK VAN DE SERVICE. WANNEER ER OP UW GEBRUIK VAN DE SERVICE AFZONDERLIJKE EN/OF AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN EN DEZE IN STRIJD ZIJN MET DEZE OVEREENKOMST (BIJV. PROMOTIONELE AANBIEDINGEN), PREVALEREN DE CONFLICTERENDE AFZONDERLIJKE VOORWAARDEN.

DOOR DE SERVICE AAN TE SCHAFFEN EN TE GEBRUIKEN GEEFT U AAN DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EXTRA KOSTEN, DE VEREISTEN VAN DE INTERNETVERBINDING VOOR UW PRINTER, HET RECHT VAN HP OM DE PRIJZEN TE VERHOGEN EN DE VOORWAARDEN VOOR OPZEGGING.

DE SERVICE IS BESCHIKBAAR VOOR KLANTEN MET EEN LEVERINGSADRES IN NEDERLAND. DOOR DE INSTANT INK SERVICE AAN TE SCHAFFEN VERKLAART U AAN HP DAT U EEN GELDIG LEVERINGSADRES HEEFT IN DE NEDERLAND EN DIT ZAL BEHOUDEN ZOLANG U DE SERVICE GEBRUIKT.

U KUNT DEZE VOORWAARDEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOORLEZEN, OPSLAAN OF PRINTEN. WE RADEN U AAN OM EEN KOPIE VAN HET GEHELE DOCUMENT TE PRINTEN EN BIJ DE HAND TE HOUDEN ZOLANG U DE SERVICE GEBRUIKT.

HP ENTITEIT: HP Nederland B.V. ("HP")

HP Adres: Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen, Netherlands

HP Support Telefoonnummer: 020-7219239 Beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 18.00 uur (m.u.v. HP sluitingsdagen en Algemeen Erkende Feestdagen)

www.hpinstantink.com

INHOUDSOPGAVE

 1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS
 2. OVEREENSTEMMING TOT AANGAAN ELEKTRONISCH CONTRACT
 3. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN IN DE INSTANT INK SERVICE
 4. UW VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN
 5. INSTANT INK SERVICE VEREISTEN
 6. KIEZEN VAN EEN INSTANT INK SERVICE PLAN
 7. BETALEN VOOR UW INSTANT INK SERVICE
 8. BEHEREN VAN UW INSTANT INK SERVICE
 9. OPZEGGEN
 10. ALGEMENE VOORWAARDEN
 11. INSTANT INK PROGRAMMA'S

1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS

 1. Persoonsgegevens. Het verzamelen en gebruiken van Gegevens valt onder de HP Privacyverklaring te vinden op www.hp.com/go/privacy.
 2. Monitoring op afstand. Met de aanschaf van de Service machtigt U HP om (1) de paginatelling van Uw printer en de status van Uw inkt op afstand te monitoren en om (2) Uw gebruik van de Service om ongeoorloofd gebruik van Uw account te voorkomen en om (3) Uw ervaring met met HP-producten en -services te verbeteren. Monitoring op afstand omvat het leveren van informatie aan HP van Uw inktniveaus, aantallen geprinte pagina's, soorten geprinte documenten (bijv. Word, PowerPoint, pdf, jpeg), soorten apparaten die printopdrachten hebben geïnitieerd, serienummer van de printer en informatie over de cartridge (bijv. Originele HP inkt status en of de cartridge nieuw of gebruikt was toen deze in de printer werd geïnstalleerd) en andere vergelijkbare soorten informatie met betrekking tot Uw Service, zoals deze van tijd tot tijd door HP kunnen worden toegevoegd.
 3. Delen van Persoonsgegevens. Met de aanschaf van de Service machtigt U HP om Uw persoonsgegevens te delen met de HP Reseller via wie U een Service pin- of promotionel code hebt verkregen en/of de HP Reseller bij wie U Uw geschikte printer hebt aangeschaft, alsmede met serviceproviders die door HP zijn gecontracteerd om bepaalde aspecten van Service te beheren of te ondersteunen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van die andere bedrijven en dit privacybeleid kan afwijken van het privacybeleid en de praktijken van HP. Voor de doeleinden van deze paragraaf omvatten "Persoonsgegevens": Uw naam, leveringsadres, woonplaats, provincie, postcode, e-mailadres, printermodel, serienummer van de printer, Service pin- of promotionel code, Plan, datum van aanmelding voor de Service en de winkel van de HP reseller waar de Service pin- of promotionel code is verkregen

2. OVEREENSTEMMING TOT AANGAAN ELEKTRONISCH CONTRACT

Uw aanmelding voor en aanschaf van de Service betekent dat U akkoord gaat met het aangaan van een elektronisch contract met HP. Dit betekent dat wanneer U de aankoop van de Service voltooit en op het vakje klikt om deze Overeenkomst te accepteren, U akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst met de bedoeling een bindend contract met HP aan te gaan. Daarnaast kan HP met U communiceren per e-mail, sms en/of middels berichten op Uw printer en/of computer door meldingen te plaatsen op www.hpinstantink.com/signin (Uw "Dashboard"). U gaat ermee akkoord dat al deze meldingen, bekendmakingen en andere communicatie die HP elektronisch aan U verstrekt, voldoen aan alle wettelijke eisen waar dergelijke schriftelijke communicatie ook aan voldoet. Kosten die U heeft in verband met hebben van een e-mailaccount en/of sms-mogelijkheden zijn Uw eigen verantwoordelijkheid en zijn niet inbegrepen in de Service.

3. WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN IN DE SERVICE

  HP kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen om:

 1. veranderingen in HP technologie / andere systemen te weerspiegelen;
 2. veranderingen in regelgevingsvereisten, wetswijzigingen of ombudsmanbeslissingen te weerspiegelen;
 3. nieuwe Service promotionele aanbiedingen of Programma's die beschikbaar worden gesteld te implementeren;
 4. kleine aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van de Service;
 5. veranderingen in HP's kosten te weerspiegelen; en
 6. een andere, geldige redenen,
 7. met een kennisgeving van dertig (30) dagen voorafgaande aan U door een melding van een dergelijke wijziging te plaatsen op de Site. HP kan een dergelijke wijziging ook aan U mededelen via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld op Uw Dashboard. Uw voortdurende gebruik van de Service nadat de wijziging van kracht is geworden (dat wil zeggen na dertig (30) dagen vanaf het plaatsen of verzenden van een dergelijke kennisgeving aan u) geeft aan dat U de gewijzigde overeenkomst accepteert. Als U de Overeenkomst zoals gewijzigd niet accepteert, gebruik dan de Service niet en zeg deze op door de aanwijzingen in Paragraaf 9 ("Opzeggen") hieronder te volgen. HP kan naar eigen goeddunken de Service aan u opschorten, weigeren om de Service aan U te verstrekken, Uw gebruik van de Service opzeggen en de Service wijzigen, opschorten en/of discontinueren (of een versie, deel of aspect daarvan) in overeenstemming met de voorwaarden in Paragraaf 9.b ("Opzegging door HP").

4. UW VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN. Met de aanschaf van de Service, verklaart U hierbij dat:

 1. Leeftijd en Vaste Verblijfplaats. U minstens achttien (18) jaar oud bent, woonachtig bent in een land in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland en een leveringsadres hebt opgegeven in Nederland; en dat U beschikt over het wettelijke recht en vertegenwoordigingsbevoegdheid om deze Overeenkomst met HP aan te gaan en om gebonden te zijn aan de juridisch voorwaarden ervan. Indien van toepassing, U beschikt over de vereiste goedkeuring van Uw werkgever om deze Overeenkomst aan te gaan namens Uw werkgever.
 2. Geen publieke sector. U de Service niet aanschaft in Uw hoedanigheid als werknemer in de publieke sector of anderszins beoogt de Service te gebruiken voor overheidsgerelateerd gebruik;
 3. Alle informatie die U aan HP of geautoriseerde HP Resellers ("HP Resellers") verstrekt in verband met de Service, inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens (bijv. naam, adres, nummer en vervaldatum van Uw creditcard en/of bankrekening, andere informatie betreffende Uw betaalmethode en e-mail- of sms-gegevens) waar, nauwkeurig en volledig is en U HP of de winkelier op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie;
 4. De Service wordt door U gekocht voor individueel gebruik, niet voor wederverkoop, herdistributie of om op andere wijze te delen met andere partijen en U verklaart de Service niet te gebruiken ten behoeve van anderen en hiervoor een vergoeding ontvangt (bijv. in verband met welk type print- of kopieerservice tegen betaling dan ook);
 5. U geen misbruik zult maken van de Service of andere ongepaste activiteiten zult uitvoeren met betrekking tot de Service. U verklaart tevens dat U, en niet HP, verantwoordelijk bent voor alles dat op Uw printer wordt geprint tijdens het gebruik van de Service;
 6. U verantwoordelijk bent voor de acties van anderen die gebruik maken van Uw Service Account (gedefinieerd in paragraaf 5.d hieronder), Uw Dashboard of anderszins gebruikmaken van Uw Service; en,
 7. U HP vrijwaart en schadeloos stelt voor alle claims, aansprakelijkheden, verliezen en andere kosten die voortvloeien uit Uw schending van deze Overeenkomst of anderszins verband houden met Uw gebruik van de Service, de Instant Ink Programma Cartridges, Promotionele Aanbiedingen of de Site. HP behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en leiding op zich te nemen van/over welke kwestie dan ook die valt onder de vrijwaring door U en indien dit zich voordoet, zal dit U niet ontslaan van Uw vrijwaringsverplichtingen.

5.  INSTANT INK SERVICE VEREISTEN

 1. E-mail en HP Connected Account. U moet op Uw eigen kosten een geldig e-mailaccount of, indien van toepassing, sms-mogelijkheid behouden om meldingen en/of andere informatie over de Service te kunnen ontvangen. Om de Service te kunnen aanschaffen en ontvangen moet U een HP Connected (of diens opvolger) account ("HPC Account") aanmaken en onderhouden. U beheert en betaalt Uw Service middels Uw Dashboard. U hebt toegang tot Uw Dashboard via Uw HPC-account.
 2. Service-geschikte HP printer vereist. Om van de Service gebruik te kunnen maken, dient U over een HP printer te beschikken die geschikt is voor gebruik met de Service ("Geschikte Printer"). Voor een lijst van Geschikte Printers, zie de "Controleer of je printer geschikt is voor HP Instant Ink" link op de Site. U geeft HP uitdrukkelijk toestemming om de software, firmware of programmatuur van Uw Geschikte Printer op afstand te wijzigen, aan te passen en/of te updaten, zonder kennisgeving aan U, om U de Service te kunnen bieden of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Tenzij anders vermeld, wordt alle software of firmware die naar Uw printer is gedownload of op andere wijze aan U wordt verstrekt om de Service mogelijk te maken, verstrekt overeenkomstig de met Uw printer meegeleverde softwarelicentievoorwaarden of overeenkomstig de HP Connected Gebruiksvoorwaarden voor zover van toepassing.
 3. Uw Geschikte Printer moet verbonden zijn met internet. Om zonder onderbreking gebruik te kunnen maken van de Service, gaat U ermee akkoord om Uw printer verbonden te houden met internet en om geen software of functionaliteit ten behoeve van monitoring op afstand van Uw printer te verwijderen en/of uit te schakelen; dergelijke internetservice wordt niet door HP geleverd en moet afzonderlijk door U worden aangeschaft en betaald. Raadpleeg Uw internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetgegevens en eventuele andere van toepassing zijnde kosten. U bent verantwoordelijk voor het op Uw eigen kosten verkrijgen en behouden van alle apparatuur en diensten die nodig zijn om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Service. Indien Uw printer geen verbinding heeft met internet, worden Uw Instant Ink-geactiveerde cartridges onbruikbaar gemaakt en bent U niet in staat om deze te gebruiken om te printen; de kosten voor de Service zullen desondanks doorlopend in rekening gebracht worden, zoals beschreven in Paragraaf 7 ("Betalen voor Uw Instant Ink Service"). Om onbruikbaar gemaakte Instant Ink-geactiveerde Cartridges te laten heractiveren neemt U contact op met HP Support op het telefoonnummer dat aan het begin van deze Overeenkomst staat vermeld of gaat U naar www.hp.com/go/instantinksupport. Indien Uw printer geen verbinding heeft met internet heeft dit invloed op de mogelijkheid van HP om U bepaalde meldingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot meldingen zoals beschreven in Paragraaf 7 ("Betalen voor Uw Instant Ink service") te sturen, U vervangende Instant Ink Programma Cartridges aan U te sturen en op de tijdigheid waarop U wordt gefactureerd voor de Service.
 4. Instant Ink Programma Cartridges die aan U worden geleverd.
  1. Instant Ink-compatibele printers worden geleverd met reguliere HP inktcartridges die geschikt zijn voor Instant Ink (hierna "Instant Ink Ready Cartridges") in de verpakking van de printer. Instant Ink Ready Cartridges kunnen worden gebruikt als reguliere cartridges. De status van Instant Ink Ready Cartridges verandert niet tenzij en totdat U Uw Instant Ink Service ("Service Account") activeert. Als U binnen zeven (7) dagen na installatie van de printer een serviceaccount hebt aangemaakt met een Instant Ink Ready Cartridge, wordt Uw Instant Ink Ready Cartridge automatisch herkend en geactiveerd als een "Instant Ink Programma Cartridge". Als de printer die U hebt aangeschaft is geleverd met Instant Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges, moet U het meegeleverde schriftelijke materiaal zorgvuldig doorlezen. Instant Ink Programma Cartridges mogen alleen in combinatie met Instant Ink worden gebruikt. HP zal U vervolgens extra Instant Ink Programma Cartridges sturen om te kunnen blijven printen via Instant Ink. Als er geen Instant Ink Ready Cartridges werden geleverd bij de Instant Ink-compatibele printer die U hebt aangeschaft, of Uw Instant Ink Ready Cartridges of Instant Ink Programma Cartridges na het maken van een serviceaccount om ​​andere redenen niet kunnen worden geactiveerd, dan stuurt HP U Instant Ink Programma Cartridges nadat Uw serviceaccount is aangemaakt.
  2. U moet ervoor zorgen dat HP Uw meest recente leveringsadres heeft, zodat HP U Instant Ink Programma Cartridges kan leveren via Instant Ink. HP is niet verantwoordelijk of anderszins aansprakelijk voor het versturen van Instant Ink Programma Cartridges naar leveringsadressen in Uw serviceaccount die niet zijn bijgewerkt. Ga naar Uw dashboard om, indien nodig, Uw huidige leveringsadres bij te werken. U kunt ook contact opnemen met HP Support op het telefoonnummer dat aan het begin van deze overeenkomst staat vermeld of naar www.hp.com/go/instantinksupport gaan voor hulp.
  3. Conform de overeenkomst tussen U en HP behoudt HP alle eigendomsrechten en belangen in de Instant Ink Programma Cartridges. HP levert de Instant Ink Programma Cartridges uitsluitend zodat U gebruik kunt maken van Instant Ink. De Instant Ink Programma Cartridges werken alleen met de printer die U hebt aangemeld in Uw serviceaccount. Het is niet toegestaan om 1) de Instant Ink Programma Cartridges te gebruiken met een andere printer (inclusief maar niet beperkt tot andere printers die U mogelijk hebt aangemeld voor Instant Ink), 2) de Instant Ink Programma Cartridges buiten de scope van Instant Ink te gebruiken (tenzij HP uitdrukkelijk anderszins toestaat), of 3) de Instant Ink Programma Cartridges te verkopen of anderszins aan anderen te verstrekken.
  4. Wanneer U Instant Ink gebruikt, stemt U ermee in een ​​Instant Ink Programma Cartridge niet uit Uw printer te verwijderen en/of te vervangen door een nieuwe cartridge totdat de printer hiervoor een melding geeft of als de printkwaliteit verslechtert. Uw printer rapporteert automatisch aan HP hoeveel inkt er in Uw Instant Ink Programma Cartridges zit. Hierdoor weet HP wanneer er vervangende Instant Ink Programma Cartridges aan U moeten worden geleverd.
  5. Wanneer Instant Ink bij U om welke reden dan ook wordt geannuleerd, zal HP de Instant Ink Programma Cartridges op afstand uitschakelen en kunt U niet langer printen met de Instant Ink Programma Cartridges.
 5. Instant Ink Programma Cartridges moeten door U worden geretourneerd aan HP. U gaat ermee akkoord om alle gebruikte Instant Ink Programma Cartridges aan HP te retourneren volgens de instructies voor retournering en gebruikmakende van de materialen die door HP aan U zijn verstrekt. Zonder beperking van het voorgaande, moet U Instant Ink Programma Cartridges retourneren aan HP als (1) U alle inkt in de cartridges heeft gebruikt of U anderszins de cartridges niet meer gebruikt, (2) Uw Service wordt opgezegd om welke reden dan ook, of (3) HP U anderszins aangeeft de cartridges te retourneren. U gaat ermee akkoord om geen andere items dan de Instant Ink Programma Cartridges in de door HP geleverde portvrije retourenveloppen te stoppen die U retourneert aan HP. Neem contact op met HP als een Instant Ink Programma Cartridges beschadigd is, inkt lekt of anderszins speciale behandeling lijkt te vereisen en HP zal U voorzien van speciale instructies over hoe deze cartridge te retourneren. U heeft de verantwoordelijkheid dat elke cartridge die U retourneert aan HP op een manier die niet voldoet aan de instructies van HP, wordt behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en U vrijwaart HP en houdt HP niet verantwoordelijk in het geval U zelf niet voldoet aan de toepasselijke milieuwetgeving.

6. KIEZEN VAN EEN INSTANT INK SERVICE PLAN

 1. Als U Uw Service Account aanmaakt, kiest U uit één van de aangeboden Service Plannen (elk een "Plan") die geschikt is voor Uw Geschikte Printer zoals beschreven in de Servicebeschrijving. Elk Plan geeft U recht op het printen van een gespecificeerd aantal pagina's ("Plan Pagina's") tijdens een één (1) maandelijkse periode ("Maand Periode") tegen een vastgestelde prijs ("Plan Prijs"). De eerste Maand Periode begint op de dag dat Uw printer voor de eerste keer een Instant Ink Programma Cartridges detecteert ("Eerste Gebruik") en de tweede Maand Periode begint op dezelfde kalenderdag van de volgende maand. Bijv. als Uw eerste Maand Periode begint op 15 januari, dan begint Uw tweede Maand Periode op 15 februari. Als Uw eerste Maand Periode begint in een maand op een dag die in de daarop volgende maand niet voorkomt, dan begint Uw Maand Periode in elke daaropvolgende maand op de laatste dag van die maand. Bijv. als Uw eerste Maand Periode begint op 31 januari, dan begint Uw volgende Maand Periode op 28 februari en de daarop volgende Maand Periode op 31 maart. Uw Service zal op maandelijkse basis doorlopen totdat Uw Service wordt opgezegd zoals beschreven in Paragraaf 9 ("Opzeggen"). Bekijk de Servicebeschrijvingvoor meer informatie over de beschikbare Plannen.
 2. Geprinte pagina. EEN "GEPRINTE PAGINA" IS EEN PAGINA WAAROP INKT (WELKE HOEVEELHEID DAN OOK) WORDT GEPLAATST DOOR Uw PRINTER. PRINTEN OP BEIDE ZIJDES VAN HETZELFDE VEL PAPIER TELT ALS TWEE (2) PAGINA'S. Een pagina is het type en de grootte van de media waarnaar wordt verwezen in de specificaties van U printer. HP kan afzien van Plan Prijzen in verband met bepaalde promotionele aanbiedingen, zie toepasselijke voorwaarden voor meer informatie.
 3. Meerdere Geschikte Printers in Uw Service Account. U kunt meerdere Geschikte Printers voor de Service aanmelden, tot een cumulatief maximum van tien (10) Geschikte Printers, in één of meerdere Service Accounts. U wordt voor elke Geschikte Printer afzonderlijk gefactureerd ongeacht of Uw Geschikte Printer(s) in één of meerdere Service Accounts zijn aangemeld. Zie Paragraaf 7 ("Betalen voor Uw Instant Ink service") voor meer informatie.
 4. Meeneempagina's. Wanneer je niet alle pagina's van je Serviceplan (of de extra pagina's die zijn aangeschaft) binnen de periode van één maand gebruikt ("Inbegrepen Pagina's"), worden de ongebruikte Inbegrepen Pagina’s meegenomen ("Meeneempagina's") om te gebruiken gedurende de volgende maanden. Het totaal aantal Meeneempagina's dat in een maand beschikbaar is, mag niet groter zijn dan drie keer het aantal Inbegrepen Pagina's dat is inbegrepen in het Serviceplan waarop je bent geabonneerd. Als je bijvoorbeeld conform je Serviceplan vijftig (50) pagina's per maand kunt printen, kun je per maand in totaal honderdvijftig (150) Meeneempagina's in je serviceaccount hebben; eventuele ongebruikte pagina's die dit aantal overschrijden, worden geen Meeneempagina’s en zijn niet bruikbaar in volgende maanden. Elke maand worden eerst je Inbegrepen Pagina’s gebruikt alvorens je Meeneempagina’s worden gebruikt. Meeneempagina's zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen mogelijk aan Uw serviceaccount worden toegevoegd tijdens bepaalde promotionele aanbiedingen; zie toepasselijke voorwaarden voor meer informatie.
 5. Geen overdracht van de Service. U kunt de Service niet overdragen aan een andere persoon.
 6. Vervangende printers. U kunt Instant Ink alleen overzetten op een andere printer met behulp van de printervervangingsprocedure van Instant Ink. Deze printervervangingsprocedure van Instant Ink is te vinden op Uw dashboard en/of wanneer U de vervangende printer installeert.
 7. Gebruik van een pin- of promotionel code. Als U een prepaidkaart hebt ontvangen of aangeschaft bij een HP Reseller met daarop een pincode voor de Service, dient U deze te verzilveren binnen de aangegeven tijd en, indien van toepassing, in overeenstemming met de andere instructies die bij deze prepaidkaart zijn meegeleverd om de Service aan te schaffen. HP is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen prepaidkaarten. Nadat U de pincode hebt ingevoerd, wordt de volledige waarde van die kaart verzilverd. Na verzilvering wordt de waarde van de prepaidkaart bijgeschreven op Uw Service Account en toegepast op Uw Plan, waarna de volgende maanden op Uw Betaalmethode in rekening worden gebracht.

7. BETALEN VOOR UW INSTANT INK SERVICE

 1. Aanvang van kosten voor de Service en Facturatiecyclus. Tenzij anders aangegeven in een Instant Ink-programma beschreven in Paragraaf 11 ("Instant-inktprogramma's") hieronder:
  1. Bij het aanmaken van Uw Service Account, dient U HP te voorzien van een geldige, geaccepteerde betaalmethode die gebruikt zal worden om voor de Service te betalen, zoals een geldige creditcard ("Betaalmethode");
  2. Uw maandelijkse facturatiecyclus ("Facturatiecyclus") voor de Service zal beginnen op de datum van het Eerste Gebruik (hierboven gedefinieerd in Paragraaf 6 ("Kiezen van een Instant Ink service plan");
  3. Met ingang van één (1) maand na Uw Eerste Gebruik, wordt Uw Betaalmethode op maandelijkse basis belast met (1) de prijs van Uw Plan inclusief btw, en (2) eventuele kosten voor extra pagina's boven Uw Plan Pagina' ("Extra Pagina's) (gezamenlijk Uw "Maandelijkse Kosten"). Bijv. als Uw Eerste Gebruik op 1 januari is, wordt Uw Betaalmethode op of na 1 februari belast met Uw Maandelijkse Kosten voor januari; als Uw Eerste Gebruik op 1 februari is, wordt Uw Betaalmethode op of na 1 maart belast met Uw Maandelijkse Kosten voor februari;
  4. Als U de waarde van een geldige Aanmeldings-, Pre-paidkaart en/of promotionele aanbieding aan Uw Service Account hebt toevoegd, zal HP het saldo gebruiken ten behoeve van Uw Maandelijkse Kosten. Een eventueel resterend saldo wordt op Uw Betaalmethode in rekening gebracht, tenzij er andere voorwaarden van toepassing zijn. Tenzij anders bepaald, wordt voor elke maand waarin U meer pagina's print dan het aantal pagina's dat is inbegrepen in Uw Plan, de meerkosten voor de Extra Pagina's in rekening gebracht op de opgegeven Betaalmethode. Wanneer U bijv. op grond van Uw Plan recht hebt op het printen van vijftig (50) pagina's voor een maandelijkse bedrag van €2.99 en daarna €1.00 betaalt voor elk veelvoud van tien (10) pagina's, maar in een maand in totaal zesenzestig (66) pagina's print, worden de maandelijkse kosten van €2.99 plus €2.00 aan Extra Pagina's in rekening gebracht, voor een totaalbedrag van €4.99 inclusief btw.
  5. Als Uw Geschikte Printer niet verbonden is met internet kan dit leiden tot vertraging in het in rekening brengen op Uw Betaalmethode voor gedeelten van de door U aan HP verschuldigde Maandelijke Kosten. HP blijft Uw Betaalmethode maandelijks belasten voor Uw Maandelijkse Kosten totdat Uw Service door U of HP wordt opgezegd.
  6. In het geval dat HP op het moment dat de betaling opeisbaar is, het verschuldigde bedrag niet op Uw Betaalmethode in rekening kan brengen, kan HP Uw toegang tot de Service tijdelijk stopzetten en de Instant Ink Programma Cartridges onbruikbaar maken zijn totdat de betaling kan worden geïncasseerd; als het niet mogelijk is om betaling bij U te incasseren, zal HP Uw Service opzeggen en deze overeenkomst beëindigen op grond van sectie 9 ("Opzeggen"); en
  7. U kunt toegang krijgen tot Uw factuurgegevens krijgen in Uw Dashboard . U bent verantwoordelijk voor alle pagina's die tijdens het gebruik van de Service met Uw Geschikte Printer worden geprint, ongeacht of U het printen van die pagina's al dan niet specifiek heeft toegestaan.
 2. Prijsverhogingen. HP kan de Plan Prijs en de Extra Kosten verhogen of anderszins wijzigen, aanvullende kosten toevoegen, voor elk Plan, of anderszins Plannen wijzigen of toevoegen op elk gewenst moment naar HP's eigen goeddunken met voorafgaande melding aan U overeenkomstig Paragraaf 3 ("Wijzigingen in deze overeenkomst en in de service"). Dergelijke wijzigingen in Plan Prijs en Extra Kosten en toevoeging van andere kosten worden niet eerder van kracht dan aan het begin van Uw volgende Maand Periode met ingang van dertig (30) dagen na de bekendmaking door HP van die wijzigingen of toevoegingen in overeenstemming met sectie 3 (" Wijzigingen in deze overeenkomst en in de service ").
 3. Betalingsverwerker. HP gebruikt een extern bedrijf voor het verwerken van de betalingen voor Instant Ink. Voor de verwerking van betalingen gelden mogelijk aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels van het verwerkende bedrijf. HP behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken externe bedrijven voor het verwerken van de betalingen toe te voegen of te wijzigen.

8. BEHEREN VAN UW INSTANT INK SERVICE

 1. Uw Dashboard. De gegevens van Instant Ink worden weergegeven op Uw dashboard. Op Uw dashboard ziet U, onder andere, de huidige status van Uw printers met Instant Ink, het aantal geprinte pagina's en de status van de betalingen.
 2. Helpcentrum. Als U hulp nodig heeft met de Service, met uw Service Account, als U vragen heeft over uw Maandelijke Kosten of het facturatieproces, neem dan contact op met HP Support op het telefoonnummer dat aan het begin van deze Overeenkomst staat vermeld of ga naar www.hp.com/go/instantinksupport.
 3. Uw Plan Wijzigen. U kunt de keuze van uw Plan veranderen door de instructies op uw Dashboard te volgen. Een downgrade van uw huidige Plan gaat in aan het begin van uw volgende Maand Periode en zal niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Bij een upgrade van uw huidige Plan kunt U zelf kiezen of deze of (1) onmiddellijk ingaat en de veranderingen met terugwerkende kracht worden toegepast op de huidige facturatiecyclus, of (2) aan het begin van de volgende facturatiecyclus ingaat. Om uw huidige Plan en andere gegevens in te zien, kunt U terecht op uw Dashboard.

9. OPZEGGEN

 1. Opzegging door U. U kunt uw Service op elk gewenst moment on-line opzeggen op www.hpinstantink.com of door contact op te nemen met HP Support op het telefoonnummer dat aan het begin van deze Overeenkomst staat vermeld. Uw Service wordt dan opgezegd met ingang van de laatste dag van de lopende Maand Periode. Als uw Maand Periode bijv. loopt van 15 januari tot 15 februari en U op 30 januari een verzoek tot opzegging naar HP stuurt, wordt uw Service opgezegd per 15 februari. De laatste Maandelijkse Kosten worden in zijn geheel via Uw opgegeven betaalmethode in rekening gebracht en er vindt geen terugbetaling plaats van de Plan Pagina's en/of de Meeneempagina's die U in die laatste maand niet hebt geprint. Het eenvoudigweg verwijderen van de Instant Ink Programma Cartridges uit Uw printer, niet printen en/of Uw printer niet verbinden met internet leidt niet tot opzegging van de Service of het anderszins stoppen van de factureringscycli.
 2. Opzegging door HP. Onverlet het voorgaande en ter aanvulling op de rechten van HP in Sectie 3 ("Wijzigingen in deze overeenkomst en in de service"), kan HP naar eigen goeddunken en al dan niet met opgaaf van redenen uw Service op elk gewenst moment stopzetten, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, door een kennisgeving te sturen naar uw e-mailadres of, indien van toepassing, het SMS nummer dat op uw Dashboard wordt vermeld. De redenen voor de opzegging van uw Service omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het niet langer aanbieden door HP van de Service of een bepaalde versie, onderdeel of kenmerk van de Service. Bij opzegging door HP op grond van een van de hierboven vermelde redenen heeft U recht op terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen. Daarnaast kan HP uw Service en deze Overeenkomst op elk moment en naar eigen goeddunken per direct opzeggen na kennisgeving op Uw e-mailadres of, indien van toepassing, het SMS nummer dat op uw Dashboard wordt vermeld: (1) in geval U de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt (met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet betalen voor de Service of het niet langer beschikken over een geldige betaalmethode); of (2) wanneer HP naar eigen goeddunken denkt dat U anderszins misbruik hebt gemaakt van de Instant Ink Service of betrokken bent bij een andere handeling die de beëindiging van uw gebruik van de Service rechtvaardigt. Bij een opzegging op grond van de subsecties (i) en (ii) hierboven kan er geen terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen plaatsvinden.

  ALS U INSTANT INK ONTVANGT ALS CONSUMENT VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK, ZIJN IN PLAATS VAN PARAGRAAF 9.B HIERBOVEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING:
  1. Annulering met een redelijke opzegtermijn. In aanvulling op de rechten van HP uit hoofde van paragraaf 3 ("Wijzigingen in deze overeenkomst en bij Instant Ink") kan HP Instant Ink bij U op elk gewenst moment stopzetten op grond van:
   1. wijzigingen in technologie / andere systemen;
   2. wijzigingen in wettelijke voorschriften, wijzigingen in de wetgeving of besluiten van een ombudsman,
   3. wijzigingen in de kosten van HP;
   4. Inactiviteit in Uw Instant Ink-account gedurende meer dan 12 opeenvolgende maanden;
   5. Stopzetting door HP van Instant Ink of een bepaalde versie of een bepaald onderdeel of kenmerk van Instant Ink;
   6. overige redenen,
    na voorafgaande kennisgeving met tenminste dertig (30) dagen aan het e-mailadres of, indien van toepassing, het sms-nummer dat is vermeld op Uw dashboard.
  2. Annulering wegens gegronde redenen HP kan op elk moment en met onmiddellijke ingang, na kennisgeving aan het e-mailadres of, indien van toepassing, het sms-nummer dat is vermeld op Uw dashboard, Instant Ink en deze overeenkomst annuleren in geval van een schending van de voorwaarden van deze overeenkomst (met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten te betalen voor Instant Ink of het niet beschikken over een geldige betalingsmethode) en U deze schending niet binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving van de details hebt verholpen.
 3. Bij annulering door HP op grond van een van de hierboven vermelde redenen hebt U recht op terugbetaling van eventueel vooruitbetaalde bedragen.

 4. Gevolgen van annulering. Op grond van deze overeenkomst gaat U ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is voor het annuleren van Instant Ink of voor het weigeren van toegang tot Instant Ink of de site. Bij het opzeggen van Instant Ink om welke reden dan ook, vervallen alle in het kader van deze overeenkomst aan U toegekende rechten en moet U onmiddellijk alle gebruik van Instant Ink staken en de Instant Ink Programma Cartridges retourneren aan HP zoals beschreven in paragraaf 5.e (" Instant Ink Programma Cartridges moeten door U worden geretourneerd aan HP"). Daarnaast zullen alle Programma Stimulansen die U uit hoofde van het programma Refer-a-Friend hebt verdiend, bij de beëindiging van Instant Ink met onmiddellijke ingang vervallen.
 5. Verplicht herroepingsrecht. Indien U een consument bent, vormen de bovenstaande opzeggingsrechten geen beperking op Uw wettelijke rechten inzake het herroepen van op afstand en buiten verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) dagen na de dag van het aangaan van deze overeenkomst. U hebt het recht om HP in kennis te stellen via de in paragraaf 9.a beschreven procedure of via het onderstaande opzeggingsformulier. Indien U de eerste maand van Instant Ink vooruitbetaald hebt met een Instant Ink-kaart die online via de HP Store of een HP Reseller is aangeschaft, kunt U gebruikmaken van het bovenstaande recht tot herroeping en de desbetreffende vooruitbetaalde bedragen terug ontvangen. Als U Uw aankoop online bij de HP Store doet, moet U de instructies op de HP Store website volgen. Als U Uw aankoop online bij een HP Reseller doet, gelden de voorwaarden voor herroeping van de Reseller.
 6. Model Herroepingsformulier

  (Voltooi en retourneer dit formulier alleen als U deze overeenkomst wenst te herroepen)

  Aan HP Nederland B.V. Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen, Netherlands

  Ik/Wij (*) deel/delen(*) U hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aanschaf van de volgende dienst herroep/herroepen (*),

  Besteld op (*)/ontvangen op (*),

  Naam van consument(en),

  Adres van consument(en),

  [*] Doorhalen wat niet van toepassing is

10. ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. SERVICEGARANTIE. HP VOERT INSTANT INK UIT OP BASIS VAN ALGEMEEN ERKENDE HANDELSPRAKTIJKEN EN -NORMEN. U GAAT ERMEE AKKOORD HP ONMIDDELLIJK IN KENNIS TE STELLEN VAN EVENTUELE PROBLEMEN MET INSTANT INK. ELKE SERVICE DIE NIET AAN DEZE NORM VOLDOET ZAL DOOR HP OPNIEUW WORDEN UITGEVOERD. ALS U INSTANT INK ONTVANGT ALS CONSUMENT VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK: biedt HP alle wettelijke garanties die op grond van de toepasselijke wetgeving zijn vereist.
 2. DISCLAIMER: VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING BIEDT HP GEEN ANDERE GARANTIES VOOR INSTANT INK, DE INSTANT INK READY CARTRIDGES, DE INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES OF DE PROGRAMMA'S, HET DASHBOARD EN DE SITE VAN INSTANT INK EN WIJST HP UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE DAAROP BETREKKING HEBBENDE GARANTIES (EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS) AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-SCHENDING. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DE WETGEVING GEEFT HP GEEN GARANTIE DAT HP INSTANT INK, DE INSTANT INK READY CARTRIDGES, DE INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES OF DE PROGRAMMA'S, HET DASHBOARD EN DE SITE VAN INSTANT INK ONONDERBROKEN, FOUTLOOS EN VIRUSVRIJ WORDEN GELEVERD.

 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U zult op grond van deze Overeenkomst geen rechten verkrijgen van eigendom, auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van HP. HP behoudt het exclusieve eigendom van de HP Instant Ink Service, de Instant Ink Programma Cartridges, de geactiveerde Instant Ink Ready Cartridges, en de Site en HP is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, titels en belangen in alle ideeën, concepten, knowhow, documentatie en technieken die verband houden met de HP Instant Ink Service, de Instant Ink Programma Cartridges, de Instant Ink Ready Cartridges, en de Site. Instant Ink, HP, en elke andere naam, slogan of logo van een product of dienst in of op de Service, Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, of de Site zijn handelsmerken van HP of haar licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HP of de betreffende eigenaar van het handelsmerk. U mag geen metatags of andere verborgen tekst die gebruik maakt van enig handelsmerk van HP gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HP.
 4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN RECHTSMIDDELEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTELE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILSTANDKOSTEN, GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN OF VERLOREN GEGEVENS OF ANDERE CONTENT) OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDENDE MET DE SERVICE, INSTANT INK PROGRAMMA CARTRIDGES, INSTANT INK READY CARTRIDGES, OF DE SITE, OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, WET OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS HET RECHTSMIDDEL ZIJN WEZENLIJKE DOEL VOORBIJSCHIET. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, VOOR ZOVER HP, HAAR OPVOLGERS, OF DOCHTERONDERNEMINGEN WETTELIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U, IS DE TOTALE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HP, HAAR OPVOLGERS, EN DOCHTERONDERNEMINGEN AAN U BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN UW MAANDTARIEF DAT DOOR U AAN HP BETAALD IS VOOR DE SERVICE VOOR DE ENE MAANDPERIODE DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP UW CLAIM IS ONTSTAAN. DE IN DEZE OVEREENKOMST OPGENOMEN RECHTSMIDDELEN ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperkingen van bepaalde soorten schadevergoedingen niet toe, dus de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet in hun geheel op U van toepassing, maar zullen gelden voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. ALS U INSTANT INK ONTVANGT ALS CONSUMENT VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK:
  1. is HP verantwoordelijk voor voorzienbare schade en verlies die worden veroorzaakt door HP. Bij niet-naleving door HP van deze overeenkomst is HP verantwoordelijk voor schade of verlies die het voorzienbare gevolg is van een schending van deze overeenkomst door HP of het niet toepassen van redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden door HP. We zijn echter niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbare schade of verlies. Schade of verlies is voorzienbaar wanneer het voor de hand ligt dat dit zal optreden of wanneer het op het moment dat het contract werd afgesloten voor U en voor HP duidelijk was dat dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld omdat het tijdens de verkoop is besproken.
  2. De aansprakelijkheid van HP wordt op geen enkele manier uitgesloten of beperkt wanneer dit onrechtmatig zou zijn. Dit geldt tevens voor de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onachtzaamheid van ons of van onze werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleuze vertegenwoordiging; voor inbreuken op Uw wettelijke rechten inzake Instant Ink.
  3. HP is niet aansprakelijk voor verliezen van Uw bedrijf. Als U Instant Ink gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden of met het oog op wederverkoop, is HP niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, verlies van zakelijke activiteiten, onderbreking van de bedrijfsvoering of gemiste zakelijke kansen.
 5. NALEVING VAN WETTEN, MET INBEGRIP VAN EXPORTWETTEN. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. Onverminderd het voorgaande, bent U verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving voor exportcontrole van de Verenigde Staten en andere toepasselijke landen ("Exportwetten"). U zult alle Exportwetten naleven om ervoor te zorgen dat de Service, de Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, en alle gerelateerde materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische gegevens, niet (1) direct of indirect worden uitgevoerd of heruitgevoerd in strijd met Exportwetten, of (2) worden gebruikt voor enig doel dat is verboden door Exportwetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens. Onverminderd het voorgaande, zult u de Service, de Instant Ink Program Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, en gerelateerde materialen niet in strijd met een of meer Exportwetten of andere toepasselijke wet- of regelgeving uitvoeren of heruitvoeren (i) naar landen onder een embargo van de V.S., of (ii) naar enige persoon of entiteit) op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel van Economische Zaken van weigeringsbevelen (Deny Orders). U geeft aan en garandeert dat U zich niet bevindt in, niet onder bestuur staat van, niet de nationaliteit hebt of een inwoner bent van een van deze landen en niet voorkomt op (een van) deze lijsten.
 6. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MATERIALEN EN WEBSITES VAN DERDEN. Bepaalde content, aanbiedingen, producten, diensten en andere materialen die via de Service aan U ter beschikking worden gesteld, zijn van derden ("Materialen van Derden") en U gaat ermee akkoord dat HP niet aansprakelijk is voor Materialen van Derden. Uw gebruik van Materialen van Derden is op Uw eigen risico en kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Bovendien kan het zijn dat er links verstrekt worden van de Service en de Site naar websites van derden ("Websites van Derden"), en HP is niet aansprakelijk voor Websites van Derden noch Materialen van Derden die door middel van Websites van Derden ter beschikking worden gesteld. De HP Privacyverklaring is niet geldig voor Websites van Derden en HP is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van Uw informatie door dezen.
 7. TOEPASSELIJK RECHT. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of anderszins betrekking hebben op deze Overeenkomst, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, fraude, of enige andere juridische theorie, worden beheerst door het Nederlands recht bent zonder rekening te houden met conflicten van wetsbeginselen. Daarnaast kunt U altijd terecht bij het Online Platform voor Geschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een webgebaseerd platform speciaal ontworpen om consumenten te helpen die online goederen of diensten gekocht hebben en vervolgens een probleem hebben met deze online aankoop. Het geeft de consument de mogelijkheid om hun contractuele geschil voor te leggen en online de Alternatieve Geschillenbeslechting (ADR) procedure uit te voeren. Het ODR-platform stuurt geschillen enkel door naar ADR-organen die in de nationale lijsten van de ADR-instanties zijn opgenomen die voldoen aan de bindende kwaliteitseisen van de ADR-richtlijn. Verder kunt u steeds contact op nemen met HP via feedback.webmaster4@hp.com.
 8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST/ALGEMEEN. De voorwaarden van deze Overeenkomst, samen met de Voorwaarden Serviceomschrijving en andere toepasselijke HP voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Overeenkomst of welke van toepassing zijn op de Service, vormen de volledige overeenkomst tussen U en HP met betrekking tot de Service en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke communicatie, representatie of overeenkomst. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de Voorwaarden Serviceomschrijving, zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de HP Connected gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en andere afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op de Service (d.w.z. voorwaarden van reclameaanbiedingen), zullen de tegenstrijdige afzonderlijke voorwaarden prevaleren.
 9. OVERIG. Indien HP enig recht op grond van deze Overeenkomst niet uitoefent houdt dat niet in dat HP afziet van zulke rechten. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, moet de rechtbank zich inspannen om de intenties geuit in de bepaling uit te voeren en de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven volledig van kracht. Het is U niet toegestaan deze Overeenkomst van rechtswege of anderszins over te dragen; HP mag deze Overeenkomst overdragen. De titels van de paragrafen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen rechtskracht. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd zonder toepassing van een strikte opbouw in het voordeel van U of in het nadeel van HP. Zonder beperking van enige andere bepaling in deze Overeenkomst, zal HP niet aansprakelijk zijn voor het falen van de Service, Instant Ink Programma Cartridges, Instant Ink Ready Cartridges, of de Site als gevolg van handelingen of gebeurtenissen buiten haar redelijke controle. Alle voorwaarden in deze Overeenkomst die vanuit hun aard van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst na annulering van Uw Service (met inbegrip van maar niet beperkt tot die voorwaarden die verband houden met beperkingen van de aansprakelijkheid van HP en haar dochterondernemingen, Uw aansprakelijkheid, toepasselijke wetgeving, Uw betalingsverplichtingen voor de Service en Uw verplichting om Instant Ink Programma Cartridges aan HP te retourneren op de daarvoor bestemde wijze) blijven na beëindiging van kracht.

11. INSTANT INK PROGRAMMA'S. HP kan, van tijd tot tijd, Instant Ink Programma's ("Programma's") bieden aan klanten van de Service die een aanvulling zijn op de in deze Overeenkomst beschreven Service. Tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden van een Programma, zijn op elk van die Programma's de in deze Overeenkomst beschreven Servicevoorwaarden van toepassing.

 1. REFER-A-FRIEND-PROGRAMMA. U en Uw verwijzingen ("Potentiële Deelnemers") kunnen zich kwalificeren om elk één (1) gratis maand Service (de "Refer-A-Friend Bonus") te ontvangen via het Refer-A-Friend Programma. U en de Potentiële Deelnemerdie deel willen nemen aan het Refer-a-Friend Programma moeten instemmen met de voorwaarden van deze Overeenkomst. HP is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, storingen, onderbrekingen, verwijderingen, vertragingen of storingen van bewerkingen die verband houden met het Refer-A-Friend Programma.
  1. Doorverwijzing naar Instant Ink. Om een doorverwijzing te maken en om aanspraak te maken op de Refer-A-Friend Bonus, moet U de Potentiële Deelnemer voorzien van Uw persoonlijke HP Refer-A-Friend-link of -code ("Code"). De Potentiële Deelnemer moet deze Code gebruiken tijdens het aanmeldproces en zich aanmelden voor de Service en akkoord gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Een Code is persoonsgebonden. U mag Codes niet overdragen of verkopen. HP behoudt zich het recht voor om de Code op elk gewenst moment om welke reden dan ook onmiddellijk ongeldig te maken. Om deel te nemen aan het Refer-A-Friend Programma, moet Uw Service Account op orde zijn en moet U voldoen aan deze Overeenkomst om deel te kunnen nemen aan het Refer-A-Friend Programma.
  2. Gekwalificeerde Doorverwijzingen. Alleen gekwalificeerde doorverwijzingen naar Potentiële Abonnees zijn geldig voor de ontvangst van Programma Stimulansen onder het Refer-A-Friend Programma. Gekwalificeerde Doorverwijzingen bestaan uit Potentiële Abonnees die (i) gebruik maken van een Doorverwijs Link/Code, (ii) op het huidige moment nog geen Instant Ink Abonnee zijn, (iii) voldoen aan de voorwaarden om van de Service gebruik te kunnen maken, zoals hieronder verklaard, en (iv) het inschrijfproces voor de Service voltooien met kloppende persoons- en betalingsgegevens. Potentiële Abonnees die aan deze kwalificaties voldoen, zullen hierna "Doorverwezen Abonnees" worden genoemd.
  3. Programma Stimulans voor Doorverwezen Abonnees. Elke Doorverwezen Abonnee (d.w.z. die het Instant Ink aanmeldproces heeft voltooid) ontvangt Programma Stimulans, gelijk aan het door de Doorverwezen Abonnee gekozen Service Abonnement. Nadat de gratis maand van de Service is verstreken, worden Doorverwezen Abonnees automatisch ingeschreven in het abonnement dat tijdens de inschrijving is geselecteerd, en de verstrekte betalingsmethode wordt belast met het toepasselijke maandtarief tot het moment van annulering op grond van deze Overeenkomst. Eventuele kosten buiten de dekking worden gedurende de gratis maand in rekening gebracht, indien het aantal toegewezen pagina's gedurende de gratis periode is overschreden. Abonnementen kunnen worden gewijzigd of geannuleerd volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  4. Programma Stimulans voor Doorverwijzende Abonnees. U komt in aanmerking voor de Programma Stimulans voor elke Doorverwezen Abonnee, overeenkomstig het niveau van het Service Abonnement dat U op het moment van doorverwijzen had. De Doorverwezen Abonnee ontvangt één gratis maand van het door hem/haar geselecteerde Service Abonnement. Elke gratis maand van de Service zal in werking gaan, nadat alle eventuele bestaande promotionele kredieten gebruikt zijn en/of de huidige facturatiecyclus is beëindigd. Eventuele kosten buiten de dekking worden gedurende de gratis maand in rekening gebracht, indien het aantal toegewezen pagina's gedurende de gratis periode is overschreden. Er is geen limiet aan de hoeveelheid Programma Stimulansen die U onder het Refer-A-Friend programma kunt verdienen. Verwijzingen zijn op elk gewenst moment onderhevig aan evaluatie. Als een doorverwijzing ongeldig, frauduleus, verdacht of in strijd is met de wet van deze Overeenkomst, of door HP geacht wordt om potentiële aansprakelijkheid op HP te leggen, of elke andere reden die HP toepasselijk acht, kan HP weigeren om U de gratis maand van de Service voor die doorverwijzing te verstrekken.
  5. Andere Belangrijke Voorwaarden. Doorverwezen Abonnees mogen slechts een enkele Doorverwijzing Link/Code gebruiken per abonnement. Programma Stimulansen (d.w.z. gratis maanden van service onder het Refer-A-Friend Programma) mogen worden gecombineerd met andere aanbiedingen van HP, zie voorwaarden van het andere aanbod voor toepasselijke voorwaarden. Programma Stimulansen zullen worden toegepast nadat alle andere promotionele gratis Service aanbiedingen gebruikt zijn. Alle ongebruikte Programma Stimulansen vervallen onmiddellijk bij beëindiging van de Service om welke reden dan ook. Uw Doorverwijs Links/Codes worden bij beëindiging van de Service automatisch gedeactiveerd. Als U een onderbroken Service Account heeft, kunt U Potentiële Abonnees blijven verwijzen, maar de eventuele Programma Stimulansen zullen enkel op uw Service Account worden toegepast als en wanneer Uw opgeschorte Account weer geactiveerd is. Programma Stimulansen zijn niet-restitueerbaar en kunnen niet worden gebruikt voor nieuwe printeraankopen of overgedragen naar andere Service Accounts. Waar HP Support een printer heeft vervangen, zullen alle verdiende Programma Stimulansen worden hersteld op de vervangende printer.
  6. Wijzigingen en beëindiging. HP behoudt zich het recht voor het HP Refer-A-Friend programma te wijzigen, aan te passen of jou, potentiële klanten of aanbevolen klanten van deelname uit te sluiten, alsook op elk gewenst moment het volledige programma op te schorten, te beëindigen of stop te zetten met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen overeenkomstig de secties 3 ("Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Instant Ink-services") en 9.b ("Annulering door HP").
 2. HP TANGO GRATIS FOTO'S BONUS PROGRAMMA. Het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma is een programma van de Service waarmee klanten van de Service die zijn aangemeld voor een betaald Plan, foto's kunnen printen vanaf een smartphone of tablet op papier van maximaal dertien bij achttien centimeter (13x18 cm) ("Gratis Foto's"). De Gratis Foto's tellen niet mee voor uw Plan Pagina's. HP is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, storingen, onderbrekingen, verwijderingen, vertragingen of storingen van bewerkingen die verband houden met het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma. Het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma is niet restitueerbaar of inwisselbaar voor contanten, tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving.
  1. Beschikbaarheid. Het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma is alleen beschikbaar op bepaalde HP TANGO printers ("Tango Geschikte Printers") en in bepaalde landen. Voor een lijst met Tango Geschikte Printers en landen waar het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma beschikbaar is, zie www.hpinstantink.com/freephotos.
  2. Voorwaarden van het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma. In aanvulling op de in de Overeenkomst vastgelegde rechten en plichten gelden de volgende voorwaarden van gebruik van het HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma: (1) een geldige aanmelding voor een betaald Plan met een Tango Geschikte Printer; (2) een Android- of iOS-smartphone en/of -tablet; en (3) installatie van de HP Smart-app op uw smartphone of tablet.
  3. Beperkingen voor Gratis Foto's. Gratis Foto's zijn beperkt tot geprinte foto's die niet groter zijn dan dertien bij achttien centimeter (13x18 cm). Foto's geprint op papier dat groter is dan 13x18 cm tellen mee binnen het Plan en worden niet beschouwd als Gratis Foto's. Papier is niet inbegrepen. U wordt minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen of aanpassingen in het beschikbare aantal of de omvang van Gratis Foto's via e-mail of sms, en dergelijke details worden op Uw Dashboard geplaatst.
  4. Uw HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma beheren via de Gratis Fototeller. Uw Dashboard heeft een afzonderlijke "Gratis Fototeller" die het totale aantal Gratis Foto's die U hebt geprint bijhoudt. De Gratis Fototeller begint uw Gratis Foto's te tellen nadat U (1) Uw Tango Geschikte Printer hebt aangemeld voor een betaald Plan en bent aangemeld voor het HP Tango Gratis Foto's Bonusprogramma.
  5. Wijzigingen en beëindiging. HP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment het gehele HP Tango Gratis Foto's Bonus Programma te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te beëindigen of stop te zetten of U van deelname uit te sluiten, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen overeenkomstig Secties 3 ("Wijzigingen in deze Overeenkomst en in de Service") en 9.b ("Opzegging door HP").