Terms

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI HP INSTANT INK

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2020 r.

Instant Ink („Usługa”) to usługa dostawy wkładu atramentowego lub tonera oferowana w formie subskrypcji, w ramach której nabywca Usługi („Użytkownik”) może drukować bez konieczności zakupu STANDARDOWYCH WKŁADÓW, ALE ZA MIESIĘCZNĄ OPŁATĄ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ OBLICZA SIĘ NA PODSTAWIE WOLUMENU STRON DOSTĘPNYCH DO WYDRUKU ZALEŻNIE OD WYBRANEGO PLANU. WOLUMEN STRON DOSTĘPNYCH DO WYDRUKU BĘDZIE SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA PLANU USŁUGI ORAZ LICZBY STRON FAKTYCZNIE WYDRUKOWANYCH W DANYM MIESIĄCU (patrz część 6 – Wybór planu usługi). PO ROZPOCZĘCIU SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIKOWI BĘDĄ NALICZANE OPŁATY ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ DO MOMENTU ANULOWANIA SUBSKRYPCJI DLA KAŻDEJ ZAREJESTROWANEJ DRUKARKI.

PRZED ZAKUPEM USŁUGI PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI „WARUNKAMI KORZYSTANIA Z USŁUGI HP INSTANT INK” („UMOWA”) ORAZ OPISEM USŁUG HP INSTANT INK W SEKCJI „HOW IT WORKS” („JAK TO DZIAŁA”) NA STRONIE WWW.HPINSTANTINK.COM, PONIEWAŻ REGULUJĄ ONE KORZYSTANIE Z USŁUGI. ZACHĘCAMY DO WYDRUKOWANIA LUB ZAPISANIA KOPII CAŁEGO NINIEJSZEGO DOKUMENTU W FORMACIE PDF I ODWOŁYWANIA SIĘ DO JEGO TREŚCI W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI. PO ZAAKCEPTOWANIU WARUNKÓW UŻYTKOWNIK OTRZYMA JE RÓWNIEŻ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.

USŁUGA JEST NIEDOSTĘPNA W NIEKTÓRYCH LOKALIZACJACH (ZOB. „GDZIE JEST DOSTĘPNA USŁUGA HP INSTANT INK” W SEKCJI CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ NA STRONIE WWW.HPINSTANTINK.COM).

PODMIOT HP: HP Inc Polska sp. z o.o. ("HP")

Adres HP: ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000546115, Tax ID number (NIP) 521 369 05 63, BDO 000006211, posiadającą kapitał zakładowy wysokości 480.500 PLN.

Numer telefonu do działu obsługi klienta HP: 225 364 161

W CELU ZAKUPU I KORZYSTANIA Z USŁUGI NALEŻY WCZEŚNIEJ PRZECZYTAĆ I ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ ORAZ ZOBOWIĄZAĆ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W TYM WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPŁAT ZA PRZEKROCZENIE LIMITU, WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO Z DRUKARKĄ UŻYTKOWNIKA, PRAW FIRMY HP DO PODNIESIENIA CEN ORAZ WARUNKÓW REZYGNACJI Z USŁUGI.

UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ, ZAPISYWAĆ I DRUKOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI. ZACHĘCAMY DO WYDRUKOWANIA KOPII CAŁEGO NINIEJSZEGO DOKUMENTU I ODWOŁYWANIA SIĘ DO JEGO TREŚCI W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI.

SPIS TREŚCI

1. GROMADZENIE DANYCH.

2. ZGODA NA ZAWIERANIE UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

3. ZMIANY W NINIEJSZEJ UMOWIE I W USŁUDZE.

4. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI.

6. WYBÓR PLANU USŁUGI.

7. PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ.

8. ZARZĄDZANIE USŁUGĄ.

9. REZYGNACJA.

10. PROMOCJE USŁUGI HP INSTANT INK.

11. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI.

 1. GROMADZENIE DANYCH.
 1. Dane osobowe. HP będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Usługi. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych podlega postanowieniom Oświadczenia HP dotyczącego ochrony prywatności dostępnego pod adresem www.hp.com/go/privacy.

 2. Monitorowanie zdalne. HP musi mieć możliwość zdalnego monitorowania: (1) liczby stron wydrukowanych przez drukarkę i stanu wkładu oraz (2) korzystania z Usługi, w celu zapewnienia, że Użytkownik otrzymuje żądaną Usługę, zapobieżenia nieautoryzowanemu wykorzystaniu konta Użytkownika oraz poprawy doświadczeńnia Użytkownika korzystania z produktów i usług HP. Zdalne monitorowanie może obejmować udostępnienie HP jednego lub więcej z następujących elementów: liczby wydrukowanych stron, rodzajów drukowanych dokumentów (np. Word, PowerPoint, PDF, JPEG itp.), rodzajów urządzeń, które zainicjowały zadania drukowania, numeru seryjnego drukarki, informacji o wkładzie (np. stan oryginalnego wkładu HP, czy wkład był nowy czy używany w momencie ostatniego umieszczenia w drukarce) oraz innych wskaźników podobnego rodzaju, związanych z Usługą, które HP może od czasu do czasu dodawać.

 3. Udostępnianie danych osobowych. W celu dostarczenia usługi Użytkownikowi i optymalizacji jego pracy, firma HP może udostępnić dane osobowe Użytkownika przedstawicielowi firmy HP, od którego Użytkownik otrzymał klucz rejestracyjny w ramach Usługi, numer PIN lub kod promocyjny, lub przedstawicielowi firmy HP, u którego Użytkownik nabył drukarkę wykorzystywaną w ramach Usługi. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności innych firm, które mogą różnić się od polityki i praktyk HP. Do celów niniejszego punktu „dane osobowe” obejmują imię i nazwisko Użytkownika, adres wysyłki, miasto, państwo, kod pocztowy, województwo, adres e-mail, model drukarki, numer seryjny drukarki, kartę rejestracyjną, PIN, kod promocyjny, numer seryjny, wykupiony plan Usługi, datę rejestracji Usługi oraz placówkę przedstawiciela firmy HP, w której dystrybuowano klucz rejestracyjny lub kod promocyjny.

 1. ZGODA NA ZAWIERANIE UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

  Użytkownik wyraża zgodę na zawieranie umów z firmą HP drogą elektroniczną. Oznacza to, że po kliknięciu przycisku w celu dokończenia zakupu Usługi Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy z zamiarem zawarcia wiążącej umowy z HP. Ponadto HP może komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, wiadomości na drukarce i komputerze użytkownika („Konto w Usłudze”) lub poprzez zamieszczanie informacji w witrynie www.hpinstantink.com („Strona internetowa”) lub na stronie konta w Usłudze („Pulpit Nawigacyjny”). Koszty związane z utrzymaniem konta e-mail lub możliwością wysyłania wiadomości SMS są obowiązkiem Użytkownika i nie są uwzględnione w Usłudze.

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY I USŁU.

  HP może modyfikować niniejszą Umowę lub dowolną jej część, wersję lub funkcję Usługi (w tym bez ograniczeń Plany Usługi, Opłaty za plany Usługi oraz Promocje, wszystkie zdefiniowane poniżej) w dowolnym momencie, w celu:

 1. odzwierciedlenia zmiany w technologii firmy HP / innych systemach;

 2. odzwierciedlenia zmiany w wymogach regulacyjnych, zmiany legislacyjnej lub decyzji organów nadzoru rynku;

 3. wprowadzenia nowej oferty, promocji lub programu Usługi;

 4. wprowadzenia drobnych popraweki lub usprawnień. Zmiany te nie wpłyną na korzystanie z Usługi przez Użytkownika;

 5. odzwierciedlenia zmiany w kosztach firmy HP; oraz

 6. z innego istotnego powodu,

 7. zawiadamiając użytkownika z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na Stronie internetowej. HP może również przesłać Użytkownikowi zawiadomienie o takiej zmianie na adres e-mail lub pod numer telefonu wskazany na Pulpicie Nawigacyjnym Użytkownika. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika od momentu, gdy zmiany wejdą w życie (tj. po trzydziestu (30) dniach od opublikowania lub przesłania zawiadomienia do Użytkownika) oznacza akceptację zmienionej Umowy przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionej Umowy, powinien przestać korzystać z Usługi i zrezygnować z niej, postępując zgodnie ze wskazówkami w pkt. 9 („Rezygnacja”). Ponadto, HP może zawiesić świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika, odmówić świadczenia usługi na rzecz Użytkownika lub anulować korzystanie z Usługi przez Użytkownika, może również modyfikować, zawiesić lub przerwać świadczenie Usługi (lub jakiejkolwiek jej wersji, części lub funkcji) zgodnie z warunkami wskazanymi w Pkt. 9.b („Rezygnacja przez HP”).

  Dołożymy wszelkich starań, aby opublikować wcześniejsze wersje niniejszej Umowy, jeśli takowe istnieją, obowiązujących w okresie 36 miesięcy przed publikacją. Prześlemy również wiadomość e-mail zawierającą warunki.

 1. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA.

  Kupując Usługę, Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

 1. Wiek i miejsce zamieszkania.Użytkownik ma co najmniej osiemnaście (18) lat, mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, wskazał adres dostawy w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii; oraz ma prawo i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy z HP i może być prawnie związany jej warunkami, a, w stosownych przypadkach, Użytkownik jest odpowiednio upoważniony przez pracodawcę Użytkownika do zawarcia tej umowy w imieniu pracodawcy Użytkownika;

 2. Niedostępne dla sektora publicznego. Nie nabywa Usługi jako pracownik sektora publicznego i lub w żaden inny sposób nie zamierza korzystać z niej w celach zwiążanych z działalnością organów administracji rządowej lub samorządowej lub instytucji sektora publicznego;

 3. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika do HP lub sprzedawcom autoryzowanym przez HP („sprzedawcy HP”) w związku z Usługą, w tym dane osobowe (na przykład: imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer i data ważności karty kredytowej/debetowej, informacje o innych metodach płatności oraz informacje dotyczące adresu e-mail lub konta do wiadomości tekstowych), są prawdziwe, dokładne i kompletne, ponadto Użytkownik, w stosownych przypadkach, powiadomi HP lub sprzedawcę HP o wszelkich zmianach tych informacji;

 4. Nabywa Usługę do swoich indywidualnych celów, a nie w celu odsprzedaży, redystrybucji lub udostępniania w inny sposób innym stronom. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z Usługi w imieniu innych podmiotów, od których pobiera opłatę (np. w związku z jakimkolwiek rodzajem działalności związanej z drukowaniem lub kopiowaniem).

 5. Użytkownik nie może nadużywać Usługi lub w jakikolwiek inny sposób angażować się w nielegalne działania w odniesieniu do Usługi, a także oświadcza, że to Użytkownik, a nie HP, jest odpowiedzialny za wszystkie rzeczy wydrukowane przez drukarkę Użytkownika w czasie korzystania z Usługi;

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania innych osób, które korzystają z Konta Użytkownika w ramach Usługi, pulpitu nawigacyjnego Użytkownika lub w jakikolwiek inny sposób korzystają z Usługi Użytkownika; oraz

 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Konta w Usłudze i zwolni HP z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, straty i inne koszty wynikające z naruszenia niniejszej Umowy lub w inny sposób związane z korzystaniem z Konta w Usłudze, wkładów dostarczanych w ramach Usługi, ofert promocyjnych lub Strony internetowej. HP zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad obroną i wszelkimi sprawami, w których Użytkownik zwalnia HP z odpowiedzialności, przy czym nie wyłącza to obowiązku Użytkownika zwolnienia HP z odpowiedzialnościj.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI.
 1. Wymagany adres e-mail i konto HP Smart.Użytkownik musi na własny koszt utrzymywać ważne konto e-mail lub, w stosownych przypadkach, możliwość otrzymywania wiadomości tekstowych w celu otrzymywania powiadomień i innych informacji dotyczących Usługi. Aby zakupić i utrzymywać Usługę, Użytkownik musi założyć i zachować konto HP Smart („Konto HPS”). Strona konta w Usłudze („Pulpit Nawigacyjny” Użytkownika) umożliwia zarządzanie Usługą i dokonywanie opłat. Dostęp do Pulpitu Nawigacyjnego można uzyskać z poziomu Konta HPS https://hpinstantink.com/signin.

 2. Wymagana drukarka HP kompatybilna z Usługą. Aby móc korzystać z Usługi, należy dysponować kompatybilną z Usługą drukarką HP. Lista drukarek HP kompatybilnych z Usługą znajduje się w „Check to see if your HP printer works with Instant Ink” (Sprawdź, czy Twoja drukarka obsługuje Usługę HP Instant Ink) dostępnym na stronie www.hpinstantink.com. Użytkownik wyraźnie zezwala HP na zdalną zmianę, korektę, aktualizację lub inne modyfikacje oprogramowania, oprogramowania układowego lub programów drukarki bez uprzedniego powiadomienia w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. O ile nie wskazano inaczej, każde oprogramowanie lub oprogramowanie układowe pobrane na drukarkę Użytkownika lub w inny sposób udostępnione Użytkownikowi w celu umożliwienia świadczenia Usługi jest udostępniane odpowiednio zgodnie z warunkami licencji na oprogramowanie dołączonej do drukarki Użytkownika lub zgodnie z warunkami korzystania z usługi HP Smart.

 3. Drukarka musi być połączona z Internetem. Aby móc korzystać z Usługi w sposób nieprzerwany, Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać łączność swojej drukarki z Internetem i nie usuwać ani nie wyłączać żadnego oprogramowania do zdalnego monitorowania lub funkcji drukarki; HP nie świadczy usług dostępu do Internetu – Użytkownik musi je nabyć i opłacić oddzielnie. W celu uzyskania informacji o ewentualnych opłatach za korzystanie z danych w Internecie i innych obowiązujących opłatach należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Użytkownik jest odpowiedzialny za nabycie i zachowanie, na własny koszt, całego sprzętu i usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi i korzystania z niej. Jeżeli drukarka nie jest podłączona do Internetu, Wkłady dostarczane w ramach Usługi (zgodnie z definicją w lit. d. poniżej) zostaną wyłączone i nie będzie można ich używać do drukowania; Użytkownik będzie jednak w dalszym ciągu obciążany opłatą za Usługę zgodnie z postanowieniami pkt 7 „Płatności za Usługę”. Aby ponownie aktywować wyłączone wkłady, należy ponownie podłączyć drukarkę do Internetu i nie przerywać połączenia. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy działu obsługi klienta HP pod numerem telefonu podanym na początku niniejszej Umowy lub pod adresem www.hp.com/go/instantinksupport. Brak dostępu drukarki do Internetu będzie miał również wpływ na zdolność HP do wysyłania określonych powiadomień do Użytkownika (w tym między innymi tych opisanych w pkt 7 „Płatności za Usługę”) i wpłynie na terminowość rozliczania płatności za Usługę.

 4. Wkłady dostarczane Użytkownikowi w ramach Usługi.

  1. HP może komunikować się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych oraz wiadomości na drukarce i komputerze użytkownika („Konto w Usłudze”). Stan wkładów HP dołączonych do drukarki nie ulega zmianie do momentu aktywacji Konta w Usłudze. Po założeniu Konta w Usłudze Usługa automatycznie rozpozna i aktywuje wkład HP jako „Wkład dostarczony w ramach Usługi”. Jeżeli do zakupionej drukarki były dołączone Wkłady dostarczone w ramach Usługi, należy dokładnie zapoznać się z załączonymi materiałami drukowanymi. Aktywowanych Wkładów dostarczonych w ramach Usługi można używać wyłącznie w połączeniu z Usługą. HP prześle Użytkownikowi w późniejszym czasie dodatkowe Wkłady dostarczane w ramach Usługi w celu umożliwienia dalszego drukowania za pośrednictwem Usługi. Jeżeli do zakupionej kompatybilnej z Usługą drukarki nie dołączono żadnych zwykłych wkładów HP ani Wkładów dostarczanych w ramach Usługi, HP prześle Wkład dostarczany w ramach Usługi do Użytkownika po utworzeniu Konta w Usłudze.

  2. Należy się upewnić, że HP dysponuje aktualnym adresem pocztowym Użytkownika, aby mogła dostarczyć do Użytkownika Wkłady w ramach Usługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wkłady dostarczane w ramach Usługi, które zostaną wysłane na nieaktualny adres pocztowy podany na Koncie w Usłudze należącym do Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez HP w związku z taką wysyłką. W razie potrzeby Użytkownik powinien przejść do Pulpitu Nawigacyjnego i zaktualizować swój adres e-mail lub w inny sposób skontaktować się z działem obsługi klienta HP pod numerem telefonu podanym na początku niniejszej Umowy lub pod adresem www.hp.com/go/instantinksupport, aby uzyskać pomoc.

  3. W stosunkach między Użytkownikiem a HP, HP zachowuje wszelkie prawa własności i udziały odnoszące się do Wkładów dostarczanych w ramach Usługi. HP udostępnia Użytkownikowi Wkłady dostarczane w ramach Usługi wyłącznie po to, by umożliwić mu korzystanie z Usługi. Wkłady dostarczane w ramach Usługi będą działać wyłącznie z odpowiednią drukarką wskazaną na Koncie w Usłudze należącym do Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno (i) używać Wkładów dostarczanych w ramach Usługi z żadną inną drukarką (w tym między innymi z innymi drukarkami, które Użytkownik zarejestrował w ramach Usługi); (ii) korzystać z Wkładów dostarczanych w ramach Usługi poza zakresem Usługi (chyba że HP wyraźnie na to zezwoli); ani (iii) sprzedawać Wkładów dostarczanych w ramach Usługi lub w inny sposób przekazywać ich innym osobom.

  4. Korzystając z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się nie wyjmować Wkładów dostarczanych w ramach Usługi z drukarki i nie wymieniać ich na inne Wkłady dostarczane w ramach Usługi, dopóki nie zostanie o to poproszony w komunikacie na drukarce Użytkownika lub dopóki jakość wydruku nie ulegnie pogorszeniu. Drukarka automatycznie poinformuje HP o poziomie napełnienia Wkładów dostarczanych w ramach Usługi, dzięki czemu HP będzie wiedziała, kiedy przesłać Użytkownikowi zamienne Wkłady dostarczane w ramach Usługi.

  5. W razie anulowania Usługi z jakiegokolwiek powodu HP zdalnie wyłączy Wkłady dostarczane w ramach Usługi i Użytkownik nie będzie mógł z nich dłużej korzystać podczas drukowania. W takim przypadku należy zakupić zwykły wkład HP kompatybilny z drukarką, aby móc dalej drukować.

 5. Użytkownik musi zwrócić HP Wkłady dostarczane w ramach Usługi. Użytkownik musi zwrócić HP wszystkie zużyte Wkłady dostarczane w ramach Usługi, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu oraz wykorzystując materiały dostarczone mu przez HP (jeśli takie istnieją). Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik musi zwrócić HP Wkłady dostarczane w ramach Usługi, gdy (i) Wkłady dostarczane w ramach Usługi zostały usunięte z drukarki lub Użytkownik w inny sposób zaprzestaje ich używania, (ii) Usługa została anulowana z jakiegokolwiek powodu, lub (iii) HP w inny sposób nakazuje Użytkownikowi zwrócić Wkłady dostarczane w ramach Usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać innych przedmiotów niż Wkłady dostarczane w ramach Usługi w kopertach zwrotnych z opłaconą z góry opłatą pocztową, które wysyła do HP. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie Wkłady dostarczane w ramach Usługi zwracane do HP w sposób niezgodny z instrukcjami HP. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, że wkłady, które nie zostały zwrócone HP, są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.

 6. Uszkodzone Wkłady dostarczane w ramach Usługi. Użytkownik powinien skontaktować się z HP pod numerem telefonu podanym na górze tej strony, jeśli Wkład dostarczony w ramach Usługi jest uszkodzony, przecieka lub w inny sposób wydaje się wymagać specjalnej obsługi, a wówczas HP dostarczy specjalne instrukcje dotyczące sposobu zwrotu tego wkładu i uzyskania wkładu zamiennego.

 1. WYBÓR PLANU USŁUGI.
 1. Wybór planu Usługi. Zakładając Konto w Usłudze, Użytkownik wybiera jeden z oferowanych planów Usługi (każdy zwany dalej „Planem Usługi”) opisanych w działach „HOW IT WORKS” (Jak to działa), „THE PLANS” (Plany) i „FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” (Często zadawane pytania) na stronie www.hpinstantink.com („Warunki opisu Usługi”). Każdy Plan Usługi uprawnia do wydrukowania określonej liczby stron („Strony w planie Usługi”) w każdym pojedynczym (1) okresie miesięcznym („Okres Miesięczny”) za określoną opłatą („Opłata za Plan Usługi”). Dodatkowe wydrukowane strony będą doliczane w pakietach dostępnych stron zgodnie z opisem w Planie Usługi („Pakiety Dodatkowe”). Pierwszy okres miesięczny rozpoczyna się w dniu, w którym drukarka po raz pierwszy wykryje aktywowany Wkład dostarczony w ramach Usługi („Pierwsze Użycie”), a każdy kolejny Okres Miesięczny rozpoczyna się tego samego dnia kalendarzowego w danym miesiącu. Jeżeli pierwszy Okres Miesięczny rozpoczął się w danym miesiącu w dniu, który nie wypada w kolejnym miesiącu, to Okres Miesięczny w każdym takim kolejnym miesiącu rozpocznie się ostatniego dnia miesiąca. Usługa będzie kontynuowana z miesiąca na miesiąc aż do momentu anulowania Usługi zgodnie z opisem w pkt 9 „Rezygnacja”.

 2. Wydrukowana strona. „WYDRUKOWANA STRONA” TO STRONA, KTÓRĄ DRUKARKA ZADRUKOWAŁA W DOWOLNYM STOPNIU. DRUK NA OBU STRONACH TEGO SAMEGO ARKUSZA PAPIERU LICZY SIĘ JAKO DWIE (2) STRONY. Strona to typ i rozmiar nośnika, o którym mowa w specyfikacji drukarki. HP może odstąpić od pobierania Opłat w ramach planu Usługi w związku z określonymi ofertami promocyjnymi; aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami.

 3. Wiele drukarek na Koncie w Usłudze. Użytkownik może łącznie zarejestrować maksymalnie dziesięć (10) drukarek w ramach Usługi na jednym lub kilku Kontach w Usłudze. Użytkownik otrzyma osobne rozliczenie dla każdej drukarki niezależnie od tego, czy drukarki znajdują się na jednym czy na kilku Kontach w Usłudze. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń znajdują się w pkt 7 „Płatności za Usługę”.

 4. Niewykorzystane strony. W przypadku gdy Użytkownik nie wydrukuje wszystkich stron przydzielonych mu w ramach Planu Usługi (lub stron w ramach zakupionego Pakietu Dodatkowego) w Okresie Miesięcznym („Wliczone Strony”), niewykorzystane wliczone strony zostaną przeniesione na kolejny miesiąc („Przeniesione Strony”) i będą dostępne do późniejszego wykorzystania, przy czym łączna liczba stron, które Użytkownik może przenieść na początku każdego Okresu Miesięcznego, jest ograniczona do trzykrotności (w przypadku atramentu) lub dwukrotności (w przypadku tonera) liczby stron w miesięcznym Planie Usługi w danym Okresie Miesięcznym. Wszelkie dodatkowe niewykorzystane strony, które przekraczają ten limit, nie stają się Przeniesionymi Stronami i przepadają z końcem Okresu Miesięcznego. W związku z tym całkowita liczba stron dostępnych na początku Okresu Miesięcznego może wynieść czterokrotność (w przypadku atramentu) lub trzykrotność (w przypadku toneru) liczby stron przydzielonych w miesięcznym Planie Usługi w danym czasie (tj. liczba stron przydzielonych w ramach Planu Usługi plus jej trzykrotność w przypadku atramentu lub dwukrotność w przypadku toneru – jako Przeniesione Strony). Podczas promocji zasady i dostępność Przeniesionych Stron mogą się zmienić zgodnie z regulaminem danej promocji.

 5. Zakaz przenoszenia Usługi. Użytkownik nie może przenieść swojej Usługi na inną osobę fizyczną lub prawną.

 6. Drukarki zastępcze. Usługę można przenieść na inną drukarkę tylko poprzez proces wymiany drukarki HP Instant Ink. Proces wymiany drukarki HP Instant Ink można znaleźć na Pulpicie Nawigacyjnym i/lub podczas aktywacji drukarki zastępczej.

 7. Wykorzystanie klucza rejestracyjnego lub kodu przedpłaconego. W przypadku zakupu lub otrzymania klucza rejestracyjnego lub kodu PIN do Usługi od HP lub sprzedawcy rozwiązań HP Użytkownik powinien użyć go w określonym czasie, jeśli jest wskazany, i zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami dołączonymi do takiego klucza rejestracyjnego / takiej karty przedpłaconej do zakupu Usługi. HP nie ponosi odpowiedzialności za zagubioną lub skradzioną kartę przedpłaconą. Po wprowadzeniu klucza / kodu PIN zrealizowana zostanie cała wartość karty. Po zrealizowaniu transakcji wartość karty jest dodawana do Konta w Usłudze należącego do Użytkownika i wykorzystywana do finansowania Planu Usługi; karta kredytowa lub debetowa Użytkownika będzie obciążana w kolejnych miesiącach.

 1. PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ.
 1. Rozpoczęcie pobierania opłat za Usługę i cykle rozliczeniowe. O ile nie określono inaczej w Promocji opisanej w pkt .10 „Promocje HP Instant Ink” poniżej:

  1. Tworząc Konto w Usłudze, Użytkownik poda ważną, akceptowaną metodę płatności, której będzie używał do regulowania płatności za Usługę, na przykład ważną kartę debetową lub kredytową („Metoda Płatności”);

  2. Miesięczny cykl rozliczeniowy („Cykl Rozliczeniowy”) dla Usługi rozpocznie się w dniu Pierwszego Użycia (zdefiniowanego powyżej w pkt. 6 „Wybór Planu Usługi”);

  3. Po upłynięciu miesiąca od daty Pierwszego Użycia i po każdym Okresie Miesięcznym przy użyciu Metody Płatności Użytkownika zostanie pobrana (zgodnie z definicją zawartą w pkt 6 lit a. powyżej) (i) kwota Opłaty za Plan Usługi oraz (ii) opłata za ewentualne dodatkowe strony wykraczające poza Plan Usługi („Opłata za Przekroczenie Limitu”) (łącznie zwane „Opłatą Miesięczną Użytkownika”). Zarówno Opłata za Plan Usługi, jak i Opłata za Nadwyżkę zawierają obowiązujące podatki.

   Przykładowo, jeśli Pierwsze Użycie nastęuje w dniu 1 stycznia, wybrana Metoda Płatności zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 1 lutego w celu pobrania Opłaty Miesięcznej za styczeń; Jeśli Pierwsze Użycie nastęuje w dniu 1 lutego, wybrana Metoda pPłatności zostanie uruchomiona nie wcześniej niż 1 marca w celu pobrania Opłaty Miesięcznej za luty.

  4. W przypadku zrealizowania ważnej karty podarunkowej, karty przedpłaconej, oferty lub promocji na Koncie w Usłudze należącym do Użytkownika HP odejmie zrealizowaną kwotę od Opłaty Miesięcznej Użytkownika przed pobraniem pozostałego kwoty przy użyciu Metody Płatności Użytkownika, chyba że zastosowanie mają inne obowiązujące warunki.

  5. Jeżeli nie określono inaczej, za każdy miesiąc, w którym Użytkownik wydrukuje więcej stron niż wynosi liczba stron w Planie Usługi z uwzględnieniem dostępnych Przeniesionych Stron, Wybrana Metoda Płatności zostanie również uruchomiona w przypadku Opłaty za Przekroczenie Limitu związanej z dodatkowymi stronami, wraz z obowiązującymi podatkami. Jeżeli na przykład, dla wkładu atramentowego, Plan Usługi Użytkownika uprawnia go do wydrukowania pięćdziesięciu (50) stron w ramach Opłaty za Plan Usługi w wysokości 15,99 PLN oraz do zapłacenia 4,99 PLN za każdą kolejną wielokrotność dziesięciu (10) stron, a Użytkownik wydrukuje łącznie sześćdziesiąt sześć (66) stron w Okresie Miesięcznym, w którym nie dysponował żadnymi Przeniesionymi Stronami, to Użytkownik zostanie obciążony Opłatą Miesięczną w wysokości 15,99 PLN plus 9,98 PLN Opłaty za Przekroczenie Limitu, co daje łączną kwotę 25,97 PLN.

  6. Brak połączenia drukarki z Internetem może spowodować opóźnienia w pobieraniu należnej części Opłaty Miesięcznej Użytkownika przy wykorzystaniu Metody Płatności Użytkownika. HP będzie pobierała Opłatę Miesięczną Użytkownika przy wykorzystaniu Metody Płatności Użytkownika do momentu anulowania Usługi przez Użytkownika lub HP.

  7. W przypadku, gdy HP nie ma możliwości odebrania płatności przy wykorzytaniu Metody Płatności Użytkownika w momencie, gdy płatność staje się wymagalna, może ona tymczasowo zawiesić dostęp Użytkownika do Usługi, a Wkłady dostarczane w ramach Usługi przestaną działać do czasu, gdy będzie można odebrać płatność; jeżeli HP nie ma możliwości odebrania płatności od Użytkownika, anuluje ona Usługę i wypowie niniejszą Umowę zgodnie z pkt. 9 „Rezygnacja”.

  8. Pulpit Nawigacyjny umożliwia dostęp do informacji rozliczeniowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie strony wydrukowane na jego drukarce w trakcie korzystania z Usługi, niezależnie od tego, czy wyraźnie zatwierdził drukowanie tych stron.

 2. Podwyżki cen. HP może wprowadzić podwyżkę Opłaty za Plan Usługi i Opłaty za Przekroczenie Limitu, zmienić wysokość tych opłat lub naliczyć dodatkowe opłaty w dowolnym Planie Usługi bądź też w inny sposób zmienić lub dodać Plany Usługi w dowolnym momencie według uznania, powiadamiając o tym Użytkownika z wyprzedzeniem zgodnie z pkt 3 („Zmiany w niniejszej Umowie i w Usłudze”). Wszelkie takie zmiany w Opłatach za Plan Usługi i Opłatach za Przekroczenie Limitu oraz nowo dodane opłaty wejdą w życie nie wcześniej niż na początku następnego okresu miesięcznego, rozpoczynającego się trzydzieści (30) dni po ogłoszeniu przez HP tych zmian lub nowych opłat zgodnie z pkt 3 („Zmiany w niniejszej Umowie i w Usłudze”). Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na podwyżki Opłaty za plan Usługi lub Opłaty za Przekroczenie Limitu lub nową opłatę, Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w powyższym okresie.

 3. Podmiot przetwarzający płatności. HP korzysta z usług zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności do fakturowania i przetwarzania płatności za Usługę. Przetwarzanie płatności podlega wszelkim dodatkowym warunkom i zasadom określonym przez podmiot przetwarzający płatności. HP zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności według własnego uznania.

 1. ZARZĄDZANIE USŁUGĄ.
 1. Pulpit nawigacyjny. Szczegóły dotyczące Usługi będą wyświetlane na Pulpicie Nawigacyjnym Użytkownika. Na Pulpicie Nawigacyjnym będzie można zobaczyć między innymi status drukarek w Usłudze, liczbę wykorzystanych stron i status płatności.

 2. Centrum obsługi klienta. Jeżeli Użytkownik potrzebuje pomocy w zakresie Usługi lub Konta w Usłudze bądź ma pytania dotyczące Opłat Miesięcznych lub procesu rozliczeniowego, powinien skontaktować się z działem obsługi Klienta HP pod numerem telefonu podanym na początku niniejszej Umowy lub pod adresem www.hp.com/go/instantinksupport.

 3. Zmiana Planu Usługi. Wybrany Plan Usługi można zmienić, postępując zgodnie ze wskazówkami na Pulpicie Nawigacyjnym. Jeżeli wybrano niższy Plan Usługi, zmiana wejdzie w życie wraz z początkiem kolejnego Okresu Miesięcznego i nie będzie miał zastosowania z mocą wsteczną. Jeżeli wybrano wyższy Plan Usługi, zmiana wejdzie w życie według uznania Użytkownika albo (1) natychmiast i będzie obowiązywać z mocą wsteczną w bieżącym cyklu rozliczeniowym, albo (2) od początku następnego cyklu rozliczeniowego. W przypadku zmiany Planu Usługi limit Przeniesionych Stron zostanie obliczony na podstawie nowego Planu Usługi od pierwszego Okresu Miesięcznego, w których obowiązywać będzie nowy Plan Usługi. Bieżący Plan Usługi i inne informacje można zobaczyć na Pulpicie Nawigacyjnym.

 1. REZYGNACJA.
 1. Anulowanie przez Użytkownika. Użytkownik może anulować swoją Usługę w dowolnym momencie online pod adresem www.hpinstantink.com lub dzwoniąc do działu obsługi klienta HP pod numer telefonu podany na początku niniejszej Umowy, a wówczas Usługa zostanie anulowana ze skutkiem na ostatni dzień bieżącego Okresu Miesięcznego.Przykładowo, jeśli bieżący okres rozliczeniowy Użytkownika trwa od 15 stycznia do 15 lutego i Użytkownik składa firmie HP wniosek o rezygnację w dniu 30 stycznia, Usługa Użytkownika zostanie anulowana z dniem 15 lutego. Przy wykorzystaniu Metody Płatności zostanie pobrana pełna kwota za ostatni Okres Miesięczny i nie zostanie wypłacony zwrot za strony w Planie Usługi lub Przeniesione Strony, które nie zostały wydrukowane w ostatnim Okresie Miesięcznym lub w innym okresie. Samo wyjęcie Wkładów dostarczanych w ramach Usługi z drukarki, zaprzestanie drukowania i/lub niepodłączenie drukarki do Internetu nie powoduje anulowania Usługi ani przerwania cyklu rozliczeniowego.

 2. Rezygnacja przez firmę HP.

  1. Rezygnacja po odpowiednim zawiadomieniu. Z zastrzeżeniem praw HP wynikających z pkt. 3 („Zmiany w niniejszej Umowie i w Usłudze”), HP może w dowolnym czasie anulować Usługę w związku z:

   1. (a) zmianami w technologii / innych systemach;

   2. (b) zmianami w wymogach regulacyjnych, zmianami legislacyjnymi lub decyzjami rzecznika praw obywatelskich;

   3. (c) zmianami w kosztach HP;

   4. (d) brakiem aktywności konta w Usłudze przez ponad 12 kolejnych miesięcy;

   5. (e) zaprzestaniem świadczenia Usługi lub określonej wersji, części lub funkcji Usługi przez HP;

   6. (f) inną dowolną przyczyną;

    po uprzednim powiadomieniu Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres e-mail lub, jeśli ma to zastosowanie, pod numer telefonu podany na Pulpicie Nawigacyjnym Użytkownika z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.

  2. Rezygnacja z konkretnego powodu. HP może anulować Usługę użytkownika i niniejszą Umowę w dowolnym momencie natychmiast po powiadomieniu Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres e-mail lub, jeśli ma to zastosowanie, pod numer telefonu podany na Pulpicie Nawigacyjnym Użytkownika, jeśli Użytkownik naruszy warunki niniejszej Umowy (w tym między innymi nie zapłaci za Usługę lub nie będzie dysponował ważną Metodą Płatności) i nie nie naprawi tego naruszenia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o szczegółach.

   Rezygnacja z Usługi przez HP zgodnie z powyższymi warunkami upoważnia Użytkownika do otrzymania zwrotu wpłaconych przez niego zaliczek.

 3. Konsekwencje anulowania. Użytkownik akceptuje, że HP nie będzie ponosić wobec niego odpowiedzialności za anulowanie Usługi lub odmowę dostępu do Usługi lub Strony Internetowej. W przypadku rezygnacji z Usługi z jakiegokolwiek powodu wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy wygasną, a Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi i zwrócić Wkłady dostarczone w ramach usługi do HP zgodnie z opisem w pkt. 5 lit. e. „Użytkownik musi zwrócić HP Wkłady dostarczane w ramach Usługi”. Ponadto wszelkie korzyści uzyskane w ramach promocji „Poleć znajomemu” wygasają natychmiast po zakończeniu korzystania z Usługi.

 4. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy. Jeśli Użytkownik jest konsumentem lub niniejsza Umowa jest bezpośrednia związana z jego/jej jednoosobową działalnością gospodarczą, lecz z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego/dla niej charakteru zawodowego, powyższe prawa do odstąpienia od umowy nie ograniczają jego/jej ustawowych praw do odstąpienia od umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Użytkownik ma prawo do poinformowania nas o tym fakcie zgodnie z procedurą opisaną w pkt 9 lit. a powyżej lub za pomocą poniższego wzoru formularza rezygnacji. Jeśli dokonano przedpłaty w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Instant Ink Service, kupując kartę HP Instant Ink Card przez internet w HP Store lub u sprzedawcy rozwiązań HP, można skorzystać z powyższego prawa do odstąpienia od umowy i otrzymać zwrot odpowiednich wpłaconych z góry kwot. Jeżeli zakupu dokonano przez internet w HP Store, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie HP Store; jeżeli zakupu dokonano przez internet u sprzedawcy rozwiązań HP, obowiązują warunki odstąpienia od umowy określone przez tego sprzedawcę.

 5. Wzór formularza anulowania Usługi

  (Formularz należy wypełnić i przesłać wyłącznie wtedy, gdy chce się odstąpić od umowy)

  Do HP Inc Polska sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, Polska:

  Ja/my (*) niniejszym oświadczam(y), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następującej usługi:

  Zamówiono w dniu (*) / otrzymano w dniu (*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

  adres konsumenta(-ów),

  Numer konta Użytkownika/ID subksrypcji

  [*] Usuń niewłaściwe

 1. PROMOCJE HP INSTANT INK

  HP może od czasu do czasu oferować abonentom Usługi promocje HP Instant Ink („Promocje”), które stanowią uzupełnienie Usługi opisanej w niniejszej Umowie. Każda Promocja może podlegać dodatkowemu regulaminowi, który zostanie udostępniony Użytkownikowi przed przystąpieniem do Promocji. O ile nie określono inaczej w regulaminie Promocji, każda taka Promocja podlega zasadom i warunkom zawartym w niniejszej Umowie. Dodatkowe regulaminy udziału w Promocji będą aktualizowane w załączonym harmonogramie Promocji.

 1. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI.
 1. GWARANCJA ŚWIADCZENIA USŁUGI. HP BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGĘ ZGODNIE Z OGÓLNIE UZNANYMI PRAKTYKAMI I STANDARDAMI HANDLOWYMI. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADAMIANIA O WSZELKICH PROBLEMACH ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ, A HP ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PONOWNEGO ŚWIADCZENIA KAŻDEJ USŁUGI, KTÓRA NIE SPEŁNIA TEGO STANDARDU. JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM OTRZYMUJĄCYM USŁUGĘ Z KRAJU NALEŻĄCEGO DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, SZWAJCARII LUB WIELKIEJ BRYTANII: FIRMA HP BĘDZIE HONOROWAĆ WSZELKIE USTAWOWE GWARANCJE WYMAGANE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

  ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO HP NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUGI, WKŁADÓW DOSTARCZANYCH W RAMACH USŁUGI, PROMOCJI, PULPITU NAWIGACYJNEGO I STRONY INTERNETOWEJ I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH) Z NIMI ZWIĄZANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, HP NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA, WKŁADY DOSTARCZANE W RAMACH USŁUGI, PROMOCJE, PULPIT NAWIGACYJNY LUB STRONA INTERNETOWA BĘDĄ DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE I BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW I WIRUSÓW.

 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Użytkownik nie uzyska na mocy niniejszej Umowy żadnych praw własności do praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej należących do HP. HP zachowa wyłączne prawo własności do Usługi, Wkładów dostarczanych w ramach Usługi, Promocji, Pulpitu Nawigacyjnego oraz Strony iInternetowej i będzie właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej, tytułów i udziałów we wszelkich pomysłach, koncepcjach, know-how, dokumentacji i technikach związanych z Usługą, Wkładami dostarczanymi w ramach Usługi, Promocjami, Pulpitem Nawigacyjnym oraz Stroną Internetową. HP Instant Ink, HP oraz wszelkie inne nazwy produktów lub usług, slogany lub logo zawarte w Usłudze, Wkładach dostarczanych w ramach Usługi, Promocjach, Pulpicie Nawigacyjnym lub Stronie Internetowej są znakami towarowymi firmy HP lub jej licencjodawców i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody HP lub odpowiedniego właściciela znaku towarowego. Użytkownik nie może używać metatagów ani żadnego innego ukrytego tekstu wykorzystującego jakikolwiek znak towarowy HP bez uprzedniej pisemnej zgody HP.

 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŚRODKI PRAWNE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO HP, JEJ NASTĘPCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIESIONE KOSZTY PRZESTOJU, UTRATĘ ZYSKU,UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ DANYCH LUB INNEYCH TREŚCI LUB JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WTÓRNE KOSZTY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z USŁUGĄ, WKŁADAMI DOSTARCZANYMI W RAMACH USŁUGI, PROMOCJAMI, PULPITEM NAWIGACYJNYM I STRONĄ INTERNETOWĄ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ, NAWET JEŚLI HP, JEJ NASTĘPCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, W ZAKRESIE, W JAKIM HP, JEJ NASTĘPCY LUB PODMIOTY STOWARZYSZONE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA, MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HP, JEJ NASTĘPCÓW I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY 10 EUR LUB DO WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ UISZCZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ HP ZA PLAN USŁUGI ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ POWSTANIA ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA LUB DO KWOTY STANOWIĄCEJ DOPUSZCZALNĄ KWOTĘ STANOWIĄCĄ GÓRNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST WYŻSZA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ŚRODKI PRAWNE PRZEWIDZIANE W NINIEJSZEJ UMOWIE SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI PRAWNYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. NINIEJSZE POSTANOWIENIE NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻADNEJ ZE STRON ZA: ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE JEJ ZANIEDBANIEM; NADUŻYCIA; A TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

 4. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM OTRZYMUJĄCYM USŁUGĘ Z KRAJU NALEŻĄCEGO DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, SZWAJCARII LUB WIELKIEJ BRYTANII, stosuje się następujące postanowienia:

  1. HP ponosi odpowiedzialność przed Użytkownikiem za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez HP. Jeśli HP nie zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy, HP ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które były do przewidzenia jako skutek naruszenia niniejszej Umowy lub niezastosowania należytej staranności i umiejętności przez HP. HP nie ponosi jednak odpowiedzialności zawszelski straty i szkody, których nie można było przewidzieć. Stratę lub szkodę można przewidzieć, jeżeli jest oczywiste, że do niej dojdzie, lub jeżeli w momencie zawierania umowy zarówno HP, jak i Użytkownik wiedzieli, że może ona nastąpić, na przykład jeżeli Użytkownik omówił ją z HP w trakcie procesu sprzedaży.

  2. Firma HP nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub podanie fałszywych informacji; za naruszenie praw Użytkownika związanych z Usługą.

  3. HP nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi w celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, HP nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych.

 5. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA, W TYM Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI.Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i rozporządzeń dotyczących kontroli eksportu obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych krajach („Przepisy Eksportowe”). Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich Przepisów Eksportowych w celu zapewnienia, że Usługa, wkłady dostarczane w ramach Usługi i wszelkie powiązane materiały, w tym między innymi dane techniczne, nie są (1) eksportowane lub reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem Przepisów Eksportowych lub (2) używane w jakimkolwiek celu zabronionym przez Przepisy Eksportowe, w tym między innymi w celu rozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik akceptuje, że Usługa, Wkłady dostarczane w ramach Usługi i powiązane materiały nie mogą być eksportowane lub reeksportowane wbrew Przepisom Eksportowym lub innym obowiązującym prawom i przepisom (i) do krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych lub (ii) do osób znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w tabeli zakazu zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z tych krajów, nie znajduje się pod jego kontrolą, nie jest jego obywatelem ani mieszkańcem, ani nie znajduje się na żadnej z tych list.

 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY I STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH.Niektóre treści, oferty, produkty, usługi i inne materiały udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi pochodzą od osób trzecich („materiały osób trzecich”) i Użytkownik akceptuje, że HP nie ponosi odpowiedzialności za materiały osób trzecich. Użytkownik korzysta z materiałów osób trzecich na własne ryzyko, a ponadto wykorzystanie takich materiałów może podlegać dodatkowym warunkom. Mogą być również udostępniane łącza z Usługi i strony internetowej do stron internetowych osób trzecich („strony internetowe osób trzecich”), a HP nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich ani za udostępniane za ich pośrednictwem materiały osób trzecich. Oświadczenie HP dotyczącego ochrony prywatności nie obowiązuje na stronach internetowych osób trzecich i HP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez nie informacji o Użytkowniku.

 7. PRAWO WŁAŚCIWE I INTERNETOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w inny sposób z nią związane, bez względu na to, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, oszustwa lub innej teorii prawnej, będą podlegały prawu obowiązującemu w jurysdykcji, w której Użytkownik aktualnie przebywa, bez względu na jego zasady kolizyjne („Prawo właściwe”). Niniejsza Umowa w żaden sposób nie ogranicza podstawowych praw konsumentów ani na nie nie wpływa. Ponadto należy zauważyć, że w przypadku wystąpienia problemu, którego nie rozwiązała HP, Użytkownik może skorzystać z platformy ODR do internetowego rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/odr. ODR jest platformą internetową, która została specjalnie zaprojektowana po to, by pomagać konsumentom, którzy mają problem z towarami lub usługami nabytymi przez internet. Pozwala ona konsumentom na przedstawienie ich sporu umownego i przeprowadzenie procedury alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR) przez internet. Platforma ODR przekazuje spory tylko tym organom ADR, które znajdują się w krajowych wykazach organów ADR spełniających wiążące wymagania jakościowe ustanowione w dyrektywie ADR. Przypominamy również, że Użytkownik może skontaktować się z HP pod adresem e-mail wskazanym powyżej w części „Firma HP i dane kontaktowe”.

 8. CAŁOŚĆ UMOWY; PORZĄDEK PIERWSZEŃSTWA.Warunki niniejszej Umowy wraz z Warunkami Opisu Usługi oraz innymi warunkami HP wyraźnie wymienionymi w niniejszej Umowie lub mającymi zastosowanie do Usługi lub Planu Usługi, na które Użytkownik wyraził zgodę, stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a HP w odniesieniu do Usługi i zastąpią wszelkie wcześniejsze komunikaty, oświadczenia lub umowy w formie ustnej lub pisemnej. W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a: (i) dowolnymi Warunkami Opisu Usługi; (ii) warunkami korzystania z HP Smart (www.hpsmart.com/tou); lub (iii) warunkami i zasadami osoby trzeciej zajmującej się wystawianiem faktur i przetwarzaniem zamówień pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy. W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a innymi odrębnymi warunkami mającymi zastosowanie do Usługi (tj. warunkami oferty promocyjnej) pierwszeństwo mają sprzeczne odrębne warunki.

 9. POSTANOWIENIA RÓŻNE. Niewykonanie przez HP jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, sąd ten powinien dołożyć starań, aby nadać moc prawną zamiarom odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnej mocy i będą skuteczne. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób; HP może dokonać cesji niniejszej Umowy (jeżeli Użytkownik jest konsumentem lub niniejsza Umowa jest bezpośrednia związana z jego/jej jednoosobową działalnością gospodarczą, lecz z treści Umowy wynika, że nie ma ona dla niej/dla niego charakteru zawodowego - cesja może być dokonana wyłącznie za zgodą Użytkownika). Tytuły punktów niniejszej Umowy pełnią wyłącznie wyłącznie funkcję porządkującą i nie mają żadnych skutków prawnych. Niniejsza Umowa będzie interpretowana bez zastosowania jakiejkolwiek ścisłej interpretacji na korzyść Użytkownika lub przeciwko HP. Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszej Umowy, HP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie Usługi, Wkładów dostarczanych w ramach Usługi lub Strony Internetowej, które wynikają z działań lub zdarzeń pozostających poza jej kontrolą. Wszystkie warunki niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter przetrwałyby rozwiązanie Umowy po anulowaniu Usługi (w tym między innymi warunki związane z ograniczeniem odpowiedzialności HP i jej podmiotów stowarzyszonych, odpowiedzialnością Użytkownika, obowiązującym prawem, zobowiązaniami płatniczymi Użytkownika za Usługę oraz obowiązkiem zwrotu Wkładów dostarczanych w ramach Usługi do HP w wyznaczony sposób) obowiązują po rozwiązaniu Umowy. W ramach korzystania z Usługi, Użytkownik nie moze przekazywać treści bezprawnych. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 22 536 41 61.

Dodatek dotyczący promocji

Dodatkowy regulamin

 1. PROGRAM REKOMENDACJI. Użytkownik i jego osoby polecone („Potencjalni Abonenci”) mogą zakwalifikować się do otrzymania po jednym darmowym miesiącu korzystania z Usługi („Korzyść za Polecenie”) w ramach promocji „Poleć znajomemu”. Użytkownik i Potencjalni Abonenci, którzy chcą wziąć udział w promocji „Poleć znajomemu”, muszą wyrazić zgodę na niniejszy Dodatkowy regulamin promocji („Regulamin promocji”).
 1. Polecanie usługi HP Instant Ink. Aby dokonać polecenia i skorzystać z Korzyści za Polecenie, należy podać potencjalnym abonentom osobisty kod lub link polecający („Link/Kod Polecający”). Potencjalny Abonent musi skorzystać z tego Linku lub wpisać Kod Polecający podczas procesu rejestracji i zapisać się do Usługi, podając wymagane dane osobowe i dane dotyczące płatności oraz wyrażając zgodę na warunki niniejszej Umowy. Link/Kod polecający jest przypisany do Użytkownika; zabrania się przenoszenia lub sprzedawania Linków/Kodów Polecających. Aby Użytkownik mógł wziąć udział w promocji „Poleć znajomemu”, jego Konta w Usłudze muszą być w dobrej sytuacji, a sam Użytkownik musi przestrzegać niniejszej Umowy.

 2. Kwalifikujące się polecenia W ramach promocji „Poleć znajomemu” do Korzyści za Polecenie zaliczają się wyłącznie kwalifikujące się polecenia Potencjalnych Abonentów. Kwalifikujące się polecenie dotyczy Potencjalnych Abonentów, którzy (i) użyli Linku/Kodu Polecającego, (ii) nie są obecnie abonentami Usługi, (iii) spełniają wymagania kwalifikacyjne do korzystania z Usługi określone w niniejszym dokumencie oraz (iv) ukończyli proces rejestracji w ramach Usługi, podając dokładne dane osobowe i dane dotyczące płatności. Potencjalni Abonenci, którzy spełnią te warunki, są nazywani w niniejszym dokumencie „Poleconymi Abonentami”.

 3. Korzyść za Polecenie dla Poleconych Abonentów. Każdy Polecony Abonent (tj. taki, który ukończył proces rejestracji w Usłudze) otrzyma jeden bezpłatny miesiąc korzystania z Usługi („Korzyść za Polecenie”) odpowiadający wybranemu przez Poleconego Abonenta Planowi Usługi. Po upływie miesiąca bezpłatnego korzystania z Usługi Poleceni Abonenci pozostaną zarejestrowani w planie drukowania wybranym podczas rejestracji, a z podanej karty płatniczej będzie pobierana odpowiednia miesięczna stawka do momentu anulowania Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Polecony Abonent zostanie obciążony kosztami obowiązujących podatków oraz ewentualnymi Opłatami za Przekroczenie Limitów, jeżeli przekroczy liczbę przydzielonych stron w okresie bezpłatnego korzystania z Usługi. Plan można zmienić lub anulować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 4. Korzyści za Polecenie Abonentów dla polecających. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania Korzyści za Polecenie odpowiadającej jego aktualnemu poziomowi Planu Usługi. Każdy bezpłatny miesiąc korzystania z Usługi będzie miał zastosowanie po wykorzystaniu wszystkich istniejących kredytów promocyjnych i/lub zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego. Wszelkie Opłaty za Przekroczenie Limitu wraz z należnymi podatkami będą naliczane w trakcie bezpłatnego miesiąca korzystania z Usługi, jeśli liczba przydzielonych stron w tym okresie zostanie przekroczona. Nie ma ograniczeń co do liczby Korzyści za Polecenie, które można uzyskać w ramach promocji „Poleć znajomemu”. Polecenia mogą zostać w każdej chwili poddane ocenie; HP może odmówić Korzyści za Polecenie, jeśli zostanie ustalone, że polecenie jest bezprawne, fałszywe, podejrzane, narusza prawo lub niniejszą Umowę lub nakłada potencjalną odpowiedzialność na HP.

 5. Inne ważne warunki. Poleceni Abonenci mogą użyć tylko jednego Linku/Kodu Polecającego na jeden abonament. Korzyści za Polecenie (tj. bezpłatne miesiące korzystania z Usługi w ramach promocji „Poleć znajomemu”) można łączyć z innymi ofertami HP; obowiązujące zasady można znaleźć w regulaminach innych ofert. Korzyści za Polecenie zostaną zrealizowane po wykorzystaniu wszystkich innych ofert promocyjnego bezpłatnego korzystania z usług. Wszystkie niewykorzystane Korzyści za Polecenie wygasają natychmiast po zakończeniu korzystania z Usługi z dowolnego powodu. Linki/Kody Polecające Użytkownika zostaną automatycznie dezaktywowane po zakończeniu świadczenia Usługi. Jeżeli Użytkownik ma zawieszone Konto w Usłudze, może nadal polecać Potencjalnych Abonentów, ale ewentualne Korzyści za Polecenie będą zrealizowane na Koncie w Usłudze dopiero wtedy, gdy zawieszone Konto zostanie ponownie aktywowane. Korzyści za Polecenie nie podlegają zwrotom i nie można ich przenieść na zakup nowej drukarki ani na inne Konta w Usłudze. Jeżeli dział obsługi klienta HP dostarczy drukarkę zastępczą, wszystkie uzsykane Korzyści za Polecenie zostaną przywrócone na drukarce zastępczej.

 1. Tryb wakacyjny „Pauza”: Opcja „Pauza” jest dostępna w ograniczonym zakresie w wybranych krajach, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i kraje Ameryki Północnej. Jest ona oferowana klientom na podstawie aktualnego planu, poziomu drukowania, limitu stron, drukarki oraz liczby przesyłek w ciągu roku. „Pauza” będzie dostępna tylko dla klientów, którzy nie korzystają z bezpłatnych miesięcy i nie są w okresie promocyjnym, w ramach którego mogą czasowo zawiesić korzystanie z Usługi. Tacy klienci będą mogli skorzystać z opcji czasowej przerwy na okres od jednego do trzech miesięcy. Po wyborze tej opcji „Pauza” rozpocznie się od następnego okresu rozliczeniowego. Klienci mogą skorzystać z opcji „Pauzy” maksymalnie dwa razy w roku.
 1. Wsparcie VIP: HP oferuje wsparcie VIP klientom, którzy korzystają z planu 500 stron lub wyższego. HP podejmie biznesowo uzasadnione działania, polegające na szybszym przekierowaniu klientów korzystających ze wsparcia VIP do bardziej doświadczonych pracowników obsługi. Aby uzyskać wsparcie VIP, klienci muszą skorzystać z oddzielnego numeru telefonu wskazanego przez HP lub wyrazić zgodę na rozpoznanie ich numeru telefonu przez callerID.
 1. Zapasy VIP: Korzystając z Wirtualnego Agenta w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, Francja i Niemcy, klienci korzystający z planu 500 lub wyższego, jednorazowo w trakcie cyklu życia swojej drukarki mogą zwrócić się z prośbą o zapasowy wkład drukujący. HP może zaoferować tę opcję na podstawie dostępności wirtualnego agenta w jednym z wymienionych krajów oraz na podstawie korzystania z planu 500.
 1. Plan 500/1500: Plany 500/1500 mogą nie być dostępne dla wszystkich klientów. Tylko obecni klienci mogą korzystać z planów 500 lub 1500.